Izvješće o radu načelnika općine

Donosimo Vam izvješće o radu općinskog načelnika Općine Cerna za 2009. godinu

Načelnik općine Cerna podnio je izvješće o svome radu u 2009. godini. Dokument možete skinuti na ovome linku

dsc_1812-1

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se je kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji i tehnička osnova rada Općinskog načelnika  u 2009. godini.

1.       U području financija

Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonom o proračunu i Statutom Općine Cerna.

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna izdvajam:

Proračun

Praćenje realizacije i donošenje proračuna obavljeno je u zadanim rokovima.

Nastojalo se transparentno prikazati kvartalna izvršenja proračuna.

Prihodi

U 2009. godini pojačan je nadzor na naplati prihoda. Ovo će biti jedno od važnih aktivnosti u 2010. godini, gdje ću nastojati pored mjerljivih financijskih efekata, podići opći stupanj odgovornosti svih fizičkih i pravnih osoba za podmirenje financijskih obveza prema Općini.

Likvidnost

Posebnu pažnju u 2009. godini posvetio sam likvidnosti Općine. Nastojali smo sve obveze platiti u ugovorenim rokovima, te smo u 2009. godini osigurali 1.206.476,00 kn kapitalnih pomoći i 62.401,00 kn ostalih pomoći. Obveze koje su naslijeđene prilikom primopredaje dužnosti, a za koje nisu bila osigurana financijska sredstva razlog su da  je godina završena sa manjkom od 1.368.686,00 kuna.

Imovina

Sa stanjem 31. 12. 2009. godine  popisana je sva imovina od strane komisije koju sam imenovao.

Informacijski sustav

Uspješno održavanje postojećeg informacijskog sustava te nabava novih računala i nadogradnja programa pridonijela je da se u 2009. godini poslovanje vodilo i pratilo na novoj, suvremenijoj opremi.

Unutarnja revizija i proračunski nadzor

Izvještaj o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Cerna za 2009. godinu nije dostavljeno od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Vukovar. Navedeni izvještaj predočiti ću Općinskom vijeću na prvoj sjednici nakon primitka istog. Tijekom cijelog izvještajnog razdoblja obavljali su se i poslovi proračunskog nadzora i to poslovi i aktivnosti kako slijedi:

–          svakodnevni nadzor svih akata koji su predmetom razmatranja općinskog načelnika  ili su predmet donošenja odluka i to sa stajališta proračunskog financiranja.

–          sudjelovanja u procesu inventure financijske imovine sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. godine, a posebice potraživanja Općine.

2.       U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša

Kao načelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se odnose na skrb i unapređivanje okoliša. U području urbanizma  u tijeku je postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Cerna.

U sklopu izrade projektne dokumentacije

U tijeku je izrada projekta Doma kulture u Šiškovcima i izrada projektne dokumentacije za uređenje tavanskih prostorija u zgradi Općine.

U području zaštite okoliša:

–          Proveden je natječaj za dodjelu koncesije za odvoz smeća i potpisan ugovor sa  tvrtkom Komunalne i prijevozniče usluge Solin, Cerna.

–          Proveden je natječaj za prijevoza pokojnika i potpisan ugovor sa tvrtkom Tišina d.o.o, Vinkovci.

–          Posadili smo sadnice lipe uz groblje u Cerni, te u Velikoj Cerni i Šiškovcima.

3.       U području komunalnog gospodarstva

Od općih akata koje sam donio izdvajam:

–          Odluku o javnim radovima u 2009. godini

–          Odluku o prihvaćanju ponude za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Cerna

–          Odluku o korištenju društvenog doma u Šiškovcima

–          Pravilnik o dodjeli stipendija studentima

–          Odluku o prihvaćanju ponude za kupovinu teleskopskih tribina

–          Odluku o dotacijama udrugama građana koje se financiraju iz Proračuna Općine Cerna

–          Odluku o jednokratnim novčanim pomoćima i pomoćima za opremanje novorođenčeta

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti:

–          opskrbu pitkom vodom

–          održavanje čistoće

–          odlaganje komunalnog otpada

–          održavanje javnih površina

–          premještanje i uređenje tržnice

–          prodaje putem klupa na otvorenom

–          obavljanje dimnjačarskih usluga

–          stanje javne rasvjete

–          stanje sustava odvodnje oborinskih voda

–          uređenje groblja i izgrade grobnog očevidnika, a pripremamo i izgradnju ograde na groblju

–          potpisan je predugovor za kupovinu zemljišta za proširenje groblja

–          pokrenuli smo nabavu turističke signalizacije i nabavu stupova i tabela za označavanje imena ulica.

Skrbio sam o zakupu javnih površina:

–          Sklopljeni su ugovori o zakupu javnih površina s vlasnicima, odnosno korisnicima ugostiteljskih objekata i postavljenih terasa za pružanje ugostiteljskih usluga ispred poslovnih prostora

–          Kontrolirali smo izvršavanja odredbi ugovora o zakupu zemljišta na javnim površinama i slanju opomena i kontroli naplate zakupa glede korištenja zemljišta na javnim površinama

Tijekom 2009. godine izgrađena  je plinska i vodovodna mreža u Vukovarskoj ulici dužine cca 600 m. Završeni su radovi I. i II. faze kanalizacije i u tijeku je nastavak izgradnje.

Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine namijenjeni za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih prihoda. Razmatrani su zahtjevi obveznika u pogledu oslobađanja od plaćanja, odgode plaćanja, načina plaćanja  komunalne naknade.

U 2009. g. pojavio se problem sa odlaganjem građevinskog otpada. Zakonski je regulirana obveza Općine da utvrdi lokaciju za odlaganje građevinskog otpada, međutim, koncesije za recikliranje, koje će se dodjeljivati na državnom nivou još nisu dodijeljene, količina prikupljenog građevinskog otpada se stalno povećava. Potrebno je uvesti kontrolu na odlagalištu građevinskog otpada za koje je privremeno određena lokacija. Za odlaganje građevnog materijala, šute i otpadnog građevnog materijala izvan predviđenih odlagališta nije podnesena niti jedna prijava.

4.       U području prometa

Tijekom 2009. godine nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine Cerna kroz:

–          održavanje nerazvrstanih cesta

–          održavanje pješačkih staza, nogostupa

–          održavanje sustava odvodnje oborinskih voda na dijelu zatvorenog  i otvorenog sustava odvodnje

–          praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava,

–          prihvaćanje prijedloge promjene regulacije prometa (u ulici k. Zvonimira)

–          izdavanje suglasnosti na projektnu dokumentaciju (HEP Vinkovci)

–          sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta

–          završetkom izgradnje pješačke staze u Šiškovcima u Strossmayerovoj ulici, te izgradnjom staze u Cerni u ulici Velika Cerna

5.       U području gospodarstva

U izvještajnom razdoblju u području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi poticanja razvoja gospodarstva, poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede. Rezultat toga je i osnivanje trgovačkog društva „Energana Cerna“ zajedno sa partnerima, a u cilju korištenja obnovljivih izvora energije.

Vezano uz poljoprivredno zemljište i poticanje poljoprivrede,  izdvajamo:

–          produženi su ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za proizvodnu 2009/2010. godinu

6.       U području gospodarenja poslovnim prostorom

Dva poslovna prostora kojima općina Cerna raspolaže ne iznajmljuju se. Poslovni prostor u ulici Kralja Tomislava 20 služi kao spremište komunalne opreme za održavanje zelenih površina. Poslovni prostor u ulici Kralja Tomislava 22 služi za rad udruga građana.

7.      U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva

Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđena je Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi. Navedena djelatnost financirana je iz općinskog proračuna.

Djelatnost društvene brige o djeci predškolske dobi na području Općine Cerna  provodi se u Osnovnoj školi „M. A. Reljković“ Cerna i područnoj školi u Šiškovcima.

Općina je sufinancirala rad dječjeg vrtića i prijevoz učenika za školsku 2009./2010. godinu. Također, Općina stipendira 15 studenata sa po 500,00 kuna u akademskoj godini 2009./2010. godini, te izdvaja značajna sredstva za program javnih potreba u športu.

8.    U području kulture

U 2009. g. organizirane su 31. Žetvene svečanosti, a u sklopu programa javnih potreba u kulturi financiran je rad KUD „Tomislav“ Cerna, Škola tambure, KUD „Slavko Janković“ Šiškovci, Hrvatski radio Županja i izrada općinske web stranice.

9.       U području športa

Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na području općine Cerna. Financijski smo pomagali rad: NK „Tomislav“ Cerna, NK „Budućnost“ Šiškovci, ŽRK „Cerna“, RK „Tomislav“, Školu nogometa i taekwondo  kluba „Sokol“.

Postavili smo teleskopske tribine u športskoj dvorani.

10.     U području socijalne skrbi i zdravstva

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potreba građana u području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi za 2009.godinu primjenom mjera i brigom za socijalno ugrožene gađane.

Socijalni program

Socijalni program općine Cerna obuhvaća pomoći obiteljima, pomoć za opremanje   novorođenčeta, sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Kosjenka i sufinanciranje programskih aktivnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa Županja. Općina Cerna je u izvještajnom razdoblju financirala djelatnosti Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva crvenog križa Županja sa 10.000,00 kn.

Sufinancirali su se i programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i udruga invalida .