Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Cerna.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cerna u katastarskim općinama Cerna i Šiškovci, i to:

k.o. k.č.br. kultura, rudina POVRŠINA početna cijena zakupnine (u kn) trajanje u godinama napomena
ukupno

(u ha)

ha a m2

CERNA

1101/2 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/3 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/4 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/5 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/6 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/7 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/8 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/9 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/10 oranica Ciglana 0,0776 0 7 76 49,04 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/14 oranica Ciglana 0,005 0 0 50 3,16 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1101/15 oranica Ciglana 0,0651 0 6 51 41,14 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
1324/1 oranica Slobočine 0,4869 0 48 69 307,72 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
1351/2 pašnjak Slobočine 0,9825 0 98 25 297,7 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
1385/3 oranica Prekoblatine 0,7706 0 77 6 487,02 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
1995/3 oranica Stara sela 2,2973 2 29 73 1.451,89 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
1998/1 oranica Stara sela 10,1599 10 15 99 6.421,06 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
1998/3 oranica Stara sela 4,0078 4 0 78 2.532,93 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2120 oranica Višnjevci 0,059 0 5 90 37,29 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2510/1 oranica Trebljevine 14,5728 14 57 28 9.210,00 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
2677 oranica Banov dol 0,5456 0 54 56 344,82 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2618 oranica Zagrađe 14,5188 14 51 88 9.175,88 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
2621 oranica Zagrađe 0,4084 0 40 84 258,11 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2622/1 oranica Zagrađe 0,3994 0 39 94 252,42 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2623 oranica Zagrađe 0,3764 0 37 64 237,88 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2687 oranica Banov dol 2,2691 2 26 91 1.434,07 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2706 oranica Banov dol 1,1616 1 16 16 734,13 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2707 oranica Benić livade 1,5938 1 59 38 1.007,28 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2711 oranica Banov dol 1,2637 1 26 37 798,66 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2712 oranica Banov dol 0,8923 0 89 23 563,93 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
2715 oranica Banov dol 0,9774 0 97 74 617,72 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
3020/1 oranica Blato 24,2363 24 23 63 15.317,34 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
3021/1 oranica Blato 26,5178 26 51 78 16.759,25 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
3097 oranica Ciglana 5,741 5 74 10 3.658,31 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
ukupno k.o. Cerna 116,6081 105 1140 2081 73.403,03
116 60 81
ŠIŠKOVCI 58 oranica Velišinci 0,8485 0 84 85 536,25 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
61 oranica Velišinci 0,7555 0 75 55 477,48 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
62 oranica Velišinci 0,1776 0 17 76 112,24 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
69 oranica Duboka mlaka 4,8171 4 81 71 3.044,07 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
195 oranica Duboke njive 18,9538 18 95 38 11.978,80 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
197 oranica Selište 3,6044 3 60 44 2.277,98 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
198 oranica Selište 1,0773 1 7 73 680,85 5 nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni
414/2 oranica Gajić 0,5887 0 58 87 372,06 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
417/3 oranica Gajić 0,5514 0 55 14 348,48 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
445 oranica Uroševe livade 1,5123 1 51 23 955,77 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
471 oranica Uroševe livade 0,4525 0 45 25 285,98 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
552 oranica Veliko Tiosko 0,6168 0 61 68 389,82 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
559/2 oranica Veliko Tiosko 0,5534 0 55 34 349,75 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)
561/2 livada Blato 18,918 18 91 80 5.732,15 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
561/3 livada Blato 17,4636 17 46 36 5.291,47 5 do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
ukupno k.o. Šiškovci 70,8990 62 881 809 32.833,15
70 89 90
SVEUKUPNO OPĆINA CERNA 187,4990 186 149 90 106.236,18

Površine označene kao ”do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (povrat)” daju se u zakup na rok od maksimalno 5 godina odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu.
Površine označene kao ”do provedbe Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem” daju se u zakup na rok od maksimalno 5 godina odnosno kad se steknu potrebiti formalni i faktički uvjeti za njegovo provođenje.
Površine označene kao ”nepoljoprivredne namjene, ide u zakup do privođenja namjeni” daju se u zakup na rok od maksimalno 5 godina, s mogućnošću raskida u slučaju privođenja prostorno-planskoj namjeni i planiranoj namjeni Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

II
Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točci I. ovog javnog natječaja sadrži:
• ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponuditelja sa adresom prebivališta ili sjedišta i OIB za fizičke odnosno pravne osobe,
• preslika osobne iskaznice,
• katastarsku općinu i broj katastarske čestice na koji se Ponuda odnosi,
• visinu ponuđene zakupnine,
• ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VI. ovog natječaja,
• Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,
• ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sad zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima (ne stariju od 30 dana).

III
Ponude se predaju za svaku katastarsku česticu zasebno.

IV
Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju, sljedećim redoslijedom:
1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,
b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,
c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.
Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Cerna,
b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

V
Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.

VI
Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta, i to:
• Gospodarski program sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),
• potvrda transakcija ”117” ili ”131” koju izdaje nadležan ured Zavoda za mirovinsko osiguranje,
• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
• pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),
• dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika Ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležno tijelo Općine Cerna),
• dosadašnji posjednik zemljišta (dokaz: potvrda nadležnog tijela Općine Cerna da isti obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
• gospodarski objekt (dokaz: građevna ili uporabna dozvola),
• odnos grlo- hektar (dokaz: potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik),

• dokaz o stočnom fondu (dokaz: potvrda Hrvatskog stočarskog centra),
• odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

• uvjerenje o prebivalištu (izdavatelj dokaza MUP),
• ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
• razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz: potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova ili preslik kartice koju izdaje nadležno tijelo).

VII
Nevažećim ponudama smatraju se:
• ponude koje prelaze dvostruki iznos početne zakupnine,
• zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,
• nepravovremene i nepotpune ponude.

VIII
Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj pravnoj ili fizičkoj osobi je neograničena.

IX
Kod sklapanja ugovora, ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

X
Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno, ili dostavljaju osobno, u zatvorenim omotnicama s naznakom ”Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. ___ za k.č.br._____, ne otvaraj” na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32 272 Cerna, u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno sa danom 26. 10. 2010. godine.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 29. 10. 2010. godine u 10,00 sati, u dvorani DVD Cerna.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
Ponude moraju biti ispunjene na originalnoj natječajnoj dokumentaciji koja se može podignuti u Općini Cerna, svaki radni dan za vrijeme trajanja natječaja od 8-14 sati ili zatražiti putem maila na: opcina.cerna@vu.t-com.hr. Ponude koje nisu ispunjene na naveden način biti će odbačene kao neprihvatljive.

XI
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Cerna uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.
Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
U posjed zakupljenog zemljišta, kupce će uvesti posebno Povjerenstvo imenovano po Općinskom vijeću Općine Cerna i to odmah kada se za isto steknu potrebiti formalni i faktički uvjeti, (skine trenutni usjev na zemljištu, istekne ugovorni rok trenutnog posjednika i slično).
Općinsko vijeće zadržava pravo raskida ugovora za cijelu zakupljenu površinu ili za njezin dio i prije isteka roka za zakup prilikom provedbe propisa o povratu poljoprivrednog zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, privođenja zemljišta svrsi ili drugih razloga.

Skinite si odluku u Word formatu