Prodaja zemljišta u poduzetničkoj zoni

Odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni.


Općinsko vijeće na 11. sjednici održanoj 14. 09. 2010. godine, donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Zagrađe» u Cerni.

Zemljište se nalazi u neposrednoj blizini budućeg kanala Dunav-Sava.

 1. Početna cijena građevinskog zemljišta iznosi 7,00 kn/m2
 2. Na građevinskom zemljištu iz točke 1. mogu se graditi objekti i obavljati djelatnosti utvrđeni Prostornim planom Općine Cerna.
 3. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe.
 4. Javni natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda, koje budu primljene u Općini Cerna do svakog prvog ponedjeljka u mjesecu do 12 sati. Javno otvaranje pisanih ponuda obavlja se istog dana u 12 sati u Općini Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32272.
 5. Javni natječaj je otvoren od dana objave do 01. 10. 2011. godine.
 6. Ponude na ovaj javni natječaj podnosi se u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama a mora sadržavati:
  – ime i prezime fizičke ili tvrtku pravne osobe s potpunom adresom,
  – presliku osobnog identifikacijskog dokumenta za fizičke osobe, odnosno izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
  – izjavu o djelatnosti koju će podnositelj ponude obavljati u Zoni
  – naznaku katastarske čestice, površinu zemljišta za koju se podnosi ponuda,
  – ponuđenu cijenu zemljišta po m2, koja ne može biti niža od početne cijene.
 7. Ponuda bez svih sadržaja smatrat će se nepotpunom.
 8. Ponude za ovaj javni natječaj se podnose na adresu:
  Općina Cerna, Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2 uz naznaku:»Ponuda za natječaj Poduzetnička zona – ne otvaraj»
 9. Općinski načelnik, općine Cerna ima pravo odabrati i prihvatiti one ponude koje se na najkvalitetniji način uklapaju u ukupnu građevinsku iskoristivost zemljišta koja su predmet prodaje.
 10. Općinski načelnik ima pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez posebnog obrazloženja, a naročito ako ocijeni da bi njihovim prihvaćanjem bila narušena gospodarska i građevinska iskoristivost zemljišta koje je predmet prodaje .
 11. Kupac je dužan pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku od 8 dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora. Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu u roku 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Prijenos vlasništva na ime kupca izvršit će se po uplati kupoprodajne cijene.
 12. Rok za projektiranje građevine iznosi godinu dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, a rok za izgradnju objekata utvrđenih građevinskom dozvolom je dvije godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole. U koliko se kupac ne bude pridržavao navedenih rokova kupoprodajni ugovor se raskida, a uplaćena kupovina je ugovorna odšteta zbog povrede ugovorne obveze.
 13. Ostale međusobna prava i obveze između prodavatelja i kupca utvrdit će se kupoprodajnim ugovorom.
 14. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u Općinu Cerna tel.032 843 790.

Skinite si natječaj u Word formatu