Stipendije za studente u 2011. godini

Obavijest o namjeri davanja stipendija studentima u Općini Cerna

Općina Cerna će i u novoj školskoj godini stipendirati studente druge ili viših godina i ovim putem daje obavijest o namjeri davanja stipendija studentima na području Općine Cerna.

 1. Davatelj stipendije: Općina Cerna, 32272 Cerna , Šetalište dr.Franje Tuđmana 2, telefon: 032/843-794, telefaks: 032/ 843-790,
  e-pošta: cerna.načelnik@gmail.com, matični broj:2548852, OIB: 14013350842.
 2. Predmet objave: davanje stipendije redovnim studentima druge i viših godina studija s prebivalištem na području Općine Cerna koji nemaju pripomoć, stipendiju ili kredit po nekoj drugoj osnovi za akademsku 2010/2011.godinu u koju su se redovno upisali nakon položenih svih ispita iz zadnje godine završenog školovanja potrebnih za upis.
  • Rok za predaju zahtjeva: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja stipendija na oglasnoj ploči Općine Cerna.
  • Adresa na koju se dostavljaju zahtjevi: Općina Cerna, 32272 Cerna , Šetalište dr.Franje Tuđmana 2 s naznakom „Zahtjev za dodjelu stipendije“ – ne otvarati“,
  • Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije i Izjavu o zajedničkom kućanstvu zainteresirani studenti mogu podići u Općini Cerna ili skinuti na web stranici cerna.hr.
  • Primljeni zahtjevi za dodjelu stipendije studentima rangiraju se prema materijalnom statusu (prihodovnom) cenzusu podnositelja zahtjeva,
  • Uz zahtjev obavezno je priložiti: životopis, potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje, presliku osobne iskaznice, presliku indeksa zadnje godine završenog školovanja, potvrdu dekana o ostvarenom prosjeku ocjena svih položenih ispita, potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Cerna.
  • U prihodovni cenzus uračunavaju se prihodi svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu
  • Zajedničkim kućanstvom smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda obitelji,
  • Pod obitelji smatraju se bračni i izvanbračni supružnik, te ostali članovi obitelji (djeca, roditelji, unuci, braća, sestre, djed i baka), neovisno o tome jesu li sposobni za samostalan život i rad i imaju li sredstva za uzdržavanje, pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu.
  • Broj članova obitelji i ukupne prihode koje je obitelj ostvarila u 2009.godini podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendije dokazuje: Izjavom o svim članovima zajedničkog kućanstva ovjerenom kod javnog bilježnika s potvrdama za navedene prihode
  • U prihode se uračunavaju:
   – plaća i drugi oporezivi primici za rad ostvaren od poslodavca (tuzemnog ili inozemnog) umanjena za izdatke prema propisima o porezu na dohodak (dokazuje se potvrdom ovjerenom od poslodavca),
   – mirovina od tuzemnog ili inozemnog isplatitelja (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdom poslovne banke putem koje se isplaćuje mirovina ostvarena u inozemstvu),
   – dohodak od samostalne djelatnosti obrta,slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dohotka i bez umanjenja dohotka za gubitak iz ranijih godina (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   – dobit ostvarena od samostalne djelatnosti obrta,slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dobiti i bez umanjenja dobiti za gubitak iz ranijih godina (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   – dohodak od imovine i imovinskih prava (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   – dohodak s osnove primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak ( dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   – dohodak od iznajmljivanja soba i postelja turistima od kojeg se plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   – naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad –bolovanje (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje),
   – novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje),
   – naknada zbog nezaposlenosti (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje),
   – novčana potpora ostvarena prema propisima o socijalnoj skrbi (dokazuje se potvrdom nadležnog centra za socijalnu skrb),
   – druga novčana prava ostvarena prema propisima o mirovinskom osiguranju,o doplatku za djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (dokazuje se potvrdom iz evidencije nadležnog tijela).
  • Prihod se umanjuje za iznos koji na temelju propisa o obitelji član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.
 3. Stručno povjerenstvo za dodjelu stipendija neće razmatrati nepotpune zahtjeve,odnosno zahtjeve koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju.
  • Općinsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva donijeti će Odluku o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2010/2011.godinu prema rangiranim zahtjevima počevši od studenta sa najnižim materijalnim statusom,
  • Visinu i broj dodijeljenih stipendija odrediti će Općinsko vijeće Općine Cerna prema ostvarenom prosjeku ocjena svih predviđenih ispita zadnje godine završenog školovanja, a razlikuje se za dobar (3), vrlo dobar (4) i odličan (5) uspjeh,
  • Općinsko vijeće Općine Cerna može na prijedlog stručnog povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli nagradne stipendije studentima obzirom na ostvareni izniman prosjek ocjena svih položenih ispita neovisno o rangiranom zahtjevu prema materijalnom statusu (prihodovnom cenzusu).
 4. Datum postavljanja objave na općinskoj oglasnoj ploči: 19.10.2010. godine.

Skinite si dokument u Word formatu