Stipendije studentima na području Općine Cerna

Općina cerna objavila je obavjest o namjeri davanja stipendija studentima na području Općine Cerna.

OBAVIJEST o namjeri davanja stipendija studentima na području Općine Cerna

 1. Davatelj stipendije: Općina Cerna, 32272 Cerna , Šetalište dr.Franje Tuđmana 2, telefon: 032/843-794, telefaks: 032/ 843-790, e-pošta: cerna.načelnik@gmail.com, matični broj:2548852, OIB: 14013350842.
 2. Predmet objave: davanje stipendije redovnim studentima druge i viših godina studija s prebivalištem na području Općine Cerna koji nemaju pripomoć, stipendiju ili kredit po nekoj drugoj osnovi za akademsku 2011/2012.godinu u koju su se redovno upisali nakon položenih svih ispita iz zadnje godine završenog školovanja potrebnih za upis.
  • Rok za predaju zahtjeva: 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja stipendija na oglasnoj ploči Općine Cerna.
  • Adresa na koju se dostavljaju zahtjevi: Općina Cerna, 32272 Cerna , Šetalište dr.Franje Tuđmana 2 s naznakom „Zahtjev za dodjelu stipendije“ – ne otvarati“,
  • Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije i Izjavu o zajedničkom kućanstvu zainteresirani studenti mogu podići u Općini Cerna ili skinuti na web stranici cerna.hr.
  • Primljeni zahtjevi za dodjelu stipendije studentima rangiraju se prema materijalnom statusu (prihodovnom) cenzusu podnositelja zahtjeva,
  • Uz zahtjev obavezno je priložiti: životopis, potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje, presliku osobne iskaznice, presliku indeksa svih godina završenog školovanja, potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Cerna.
  • U prihodovni cenzus uračunavaju se prihodi svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu
  • Zajedničkim kućanstvom smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda obitelji,
  • Pod obitelji smatraju se bračni i izvanbračni supružnik, te ostali članovi obitelji (djeca, roditelji, unuci, braća, sestre, djed i baka), neovisno o tome jesu li sposobni za samostalan život i rad i imaju li sredstva za uzdržavanje, pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu.
  • Broj članova obitelji i ukupne prihode koje je obitelj ostvarila u 2010.godini podnositelj zahtjeva za dodjelu stipendije dokazuje: Izjavom o svim članovima zajedničkog kućanstva ovjerenom kod javnog bilježnika s potvrdama za navedene prihode
  • U prihode se uračunavaju:
   1. plaća i drugi oporezivi primici za rad ostvaren od poslodavca (tuzemnog ili inozemnog) umanjena za izdatke prema propisima o porezu na dohodak (dokazuje se potvrdom ovjerenom od poslodavca),
   2. mirovina od tuzemnog ili inozemnog isplatitelja (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdom poslovne banke putem koje se isplaćuje mirovina ostvarena u inozemstvu),
   3. dohodak od samostalne djelatnosti obrta,slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dohotka i bez umanjenja dohotka za gubitak iz ranijih godina (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   4. dobit ostvarena od samostalne djelatnosti obrta,slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dobiti i bez umanjenja dobiti za gubitak iz ranijih godina (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   5. dohodak od imovine i imovinskih prava (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   6. dohodak s osnove primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak ( dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   7. dohodak od iznajmljivanja soba i postelja turistima od kojeg se plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
   8. naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad –bolovanje (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje),
   9. novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje),
   10. naknada zbog nezaposlenosti (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje),
   11. novčana potpora ostvarena prema propisima o socijalnoj skrbi (dokazuje se potvrdom nadležnog centra za socijalnu skrb),
   12. druga novčana prava ostvarena prema propisima o mirovinskom osiguranju,o doplatku za djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (dokazuje se potvrdom iz evidencije nadležnog tijela).

   Prihod se umanjuje za iznos koji na temelju propisa o obitelji član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

 3. Stručno povjerenstvo za dodjelu stipendija neće razmatrati nepotpune zahtjeve,odnosno zahtjeve koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju.
  • Općinsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva donijeti će Odluku o dodjeli stipendije studentima za akademsku 2011/2012.godinu prema rangiranim zahtjevima počevši od studenta sa najnižim materijalnim statusom,
  • Visinu i broj dodijeljenih stipendija odrediti će Općinsko vijeće Općine Cerna prema ostvarenom prosjeku ocjena svih predviđenih ispita zadnje godine završenog školovanja, a razlikuje se za dobar (3), vrlo dobar (4) i odličan (5) uspjeh,
  • Općinsko vijeće Općine Cerna može na prijedlog stručnog povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli nagradne stipendije studentima obzirom na ostvareni izniman prosjek ocjena svih položenih ispita neovisno o rangiranom zahtjevu prema materijalnom statusu (prihodovnom cenzusu).
 4. Datum postavljanja objave na općinskoj oglasnoj ploči: 25.10.2011. godine.