Stipendiranje studenata s područja općine Cerna

Općina Cerna i ove će godine stipendirati studente s područja općine

Obavijest o namjeri davanja stipendija studentima na području Općine Cerna

Na temelju članka 4. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija studentima na području
Općine Cerna, članka 44. Statuta općine Cerna, Načelnik općine Cerna, objavljuje

OBAVIJEST
o namjeri davanja stipendija studentima na području Općine Cerna

1. Davatelj stipendije: Općina Cerna, 32272 Cerna , Šetalište dr.Franje Tuđmana 2, telefon: 032/843-
794, telefaks: 032/ 843-790,
e-pošta: cerna.načelnik@gmail.com, matični broj:2548852, OIB: 14013350842.

2. Predmet objave: davanje stipendije redovnim studentima druge i viših godina studija s prebivalištem
na području Općine Cerna koji nemaju pripomoć, stipendiju ili kredit po nekoj drugoj osnovi za
akademsku 2012/2013. godinu u koju su se redovno upisali nakon položenih svih ispita iz zadnje
godine završenog školovanja potrebnih za upis.

3.a) Rok za predaju zahtjeva: 20 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja stipendija na
oglasnoj ploči Općine Cerna.
b) Adresa na koju se dostavljaju zahtjevi: Općina Cerna, 32272 Cerna , Šetalište dr.Franje Tuđmana
2 s naznakom „Zahtjev za dodjelu stipendije“ – ne otvarati“,
c) Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije i Izjavu o zajedničkom kućanstvu zainteresirani studenti
mogu podići u Općini Cerna ili skinuti na web stranici cerna.hr.

4. a) Primljeni zahtjevi za dodjelu stipendije studentima rangiraju se prema materijalnom statusu
(prihodovnom) cenzusu podnositelja zahtjeva,
b) Uz zahtjev obavezno je priložiti: životopis, potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje,
presliku osobne iskaznice, presliku indeksa svih godina završenog školovanja, potvrdu o nepostojanju
duga prema Općini Cerna.

5. a)U prihodovni cenzus uračunavaju se prihodi svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu
b) Zajedničkim kućanstvom smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda
obitelji,
c) Pod obitelji smatraju se bračni i izvanbračni supružnik, te ostali članovi obitelji (djeca, roditelji,
unuci, braća, sestre, djed i baka), neovisno o tome jesu li sposobni za samostalan život i rad i imaju li
sredstva za uzdržavanje, pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu.

6. a) Broj članova obitelji i ukupne prihode koje je obitelj ostvarila u 2012.godini podnositelj zahtjeva
za dodjelu stipendije dokazuje: Izjavom o svim članovima zajedničkog kućanstva ovjerenom kod
javnog bilježnika s potvrdama za navedene prihode
b) U prihode se uračunavaju:
plaća i drugi oporezivi primici za rad ostvaren od poslodavca (tuzemnog ili inozemnog)

umanjena za izdatke prema propisima o porezu na dohodak (dokazuje se potvrdom ovjerenom od
poslodavca),
– mirovina od tuzemnog ili inozemnog isplatitelja (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje ili potvrdom poslovne banke putem koje se isplaćuje mirovina ostvarena u
inozemstvu),
– dohodak od samostalne djelatnosti obrta,slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i
šumarstva prije svih umanjenja dohotka i bez umanjenja dohotka za gubitak iz ranijih godina
(dokazuje se potvrdom porezne uprave),
– dobit ostvarena od samostalne djelatnosti obrta,slobodnog zanimanja ili poljoprivrede
i šumarstva prije svih umanjenja dobiti i bez umanjenja dobiti za gubitak iz ranijih godina
(dokazuje se potvrdom porezne uprave),
– dohodak od imovine i imovinskih prava (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
– dohodak s osnove primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak ( dokazuje se potvrdom
porezne uprave),

dohodak od iznajmljivanja soba i postelja turistima od kojeg se plaća porez na dohodak u
paušalnom iznosu (dokazuje se potvrdom porezne uprave),
– naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad –bolovanje (dokazuje se potvrdom
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje),
– novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama (dokazuje se
potvrdom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje),
– naknada zbog nezaposlenosti (dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje),
– novčana potpora ostvarena prema propisima o socijalnoj skrbi (dokazuje se potvrdom
nadležnog centra za socijalnu skrb),
– druga novčana prava ostvarena prema propisima o mirovinskom osiguranju,o doplatku za
djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (dokazuje se potvrdom iz evidencije nadležnog tijela).
Prihod se umanjuje za iznos koji na temelju propisa o obitelji član obitelji plaća za uzdržavanje osobe
koja nije član te obitelji.

7. Stručno povjerenstvo za dodjelu stipendija neće razmatrati nepotpune zahtjeve,odnosno zahtjeve
koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju.

8. a) Općinsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva donijeti će Odluku o dodjeli stipendije
studentima za akademsku 2012/2013.godinu prema rangiranim zahtjevima počevši od studenta sa
najnižim materijalnim statusom,
b)Visinu i broj dodijeljenih stipendija odrediti će Općinsko vijeće Općine Cerna na prijedlog
Povjerenstva.
c) Općinsko vijeće Općine Cerna može na prijedlog stručnog povjerenstva donijeti Odluku o
dodjeli nagradne stipendije studentima obzirom na ostvareni izniman prosjek ocjena svih položenih
ispita neovisno o rangiranom zahtjevu prema materijalnom statusu (prihodovnom cenzusu).

9. Datum postavljanja objave na općinskoj oglasnoj ploči: 30.01.2013. godine.