Javni poziv za prijavu projekta udruga iz područja sporta

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

  • trening i natjecanja sportaša
  • sport osoba s invaliditetom
  • projekti sporta djece i mladeži
  • rad sportskih škola

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 494.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 160.000,00 kuna.

Način plaćanja:

A) Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 10.000,00 kuna i koji se ne provode dulje od 12 mjeseci – isplaćuje se predujam u iznosu 50% iznosa navedenog u ugovoru, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno o dinamici punjenja proračuna, a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.

B) Projekti za koje su odobrena financijska sredstva preko 10.000,00 kuna i koji se ne provode dulje od 12 mjeseci – mjesečno 1/12 iznosa navedenog u ugovoru, ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno dinamici punjenja proračuna a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 20. veljače 2016. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.
Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta za 2016. godinu.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).
Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

OPĆINA CERNA
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 CERNA
Za Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja sporta
za 2016. godinu – NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2016. godinu.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

Prilozi:

Javni poziv (1014 downloads)
Uputa za prijavitelje (1066 downloads)
Obrazac opisa programa ili projekta (990 downloads)
Obrazac proračuna u excelu (991 downloads)
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (1009 downloads)
Obrazac izjave o partnerstvu (999 downloads)
Kontrolna lista (1017 downloads)