JAVNI NATJEČAJ za prodaju plinske mreže u vlasništvu Općine Cerna

Općina Cerna prodaje plinsku mrežu u vlasništvu Općine Cerna sagrađenu u Općini Cerna (naselje Cerna i Šiškovci) dužina plinske mreže 31.941,00 metara.

Početna cijena ponude za kupnju plinske mreže iznosi 1.577.033,99 kuna.

Rok za podnošenje ponuda je 20.06.2016. godine do 12,00 sati. Ponude se podnose na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32272 Cerna, uz naznaku: „Ponuda za plinsku mrežu – ne otvaraj“. Smatra se da je ponuda predana u roku samo ako ju je Općina Cerna primila do isteka roka za predaju ponuda.

Javno otvaranje pisanih ponuda obavit će se dana 20. 06. 2016. u 12,30 sati u Općini Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, Cerna.

Ponude na ovaj javni natječaj podnose se u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici, a ponuda mora sadržavati:

  1. Obrazac ponude s osobnim podacima (Ime i prezime, OIB fizičke osobe ili OIB i tvrtku pravne osobe potpunu adresu, odnosno drugi važeći identifikacijski podatak za strane fizičke ili pravne osobe, broj računa za povrat jamčevine) i iznosom ponuđene cijene izražene u kunama.
    Ponuđena cijena za kupovinu plinske mreže ne može biti niža od početne cijene iz ovog javnog natječaja.
  2. Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, izvod iz sudskog registra za pravne osobe, odnosno drugu važeću identifikacijsku ispravu za strane fizičke osobe, odnosno drugu važeću registraciju za strane pravne osobe.
  3. dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 150.000,00 kuna. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Općine Cerna broj: HR94 2340009180440006 s pozivom na broj odobrenja HR68/ 7706-OIB uplatitelja i naznakom „jamčevina za plinsku mrežu“.

Najpovoljniji ponuditelju jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se beskamatno vratiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Obrazac ponude može se dobiti u Općini Cerna ili će ga Općine Cerna dostaviti na traženje zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklopiti s Općinom Cerna ugovor o kupoprodaji.

Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne sklopi ugovor o kupoprodaji i/ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Općinsko vijeće Općine Cerna utvrdit će kao najpovoljnijeg ponuditelja slijedećeg ponuditelja koji je ponudio najveći novčani iznos u odnosu na ponuditelja koji nije sklopio kupoprodajni ugovor i/ili nije platio kupoprodajnu cijenu u utvrđenom roku.

Podnošenjem ponude Općina Cerna smatra se da je ponuditelj izvršio pregled stanja plinske mreže Općine Cerna, utvrdio sve činjenice i okolnosti koje su bitne za premet prodaje i utvrdio sve relevantne tehničke podatke, pa se stoga prodaja obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, te su isključeni bilo kakvi naknadni prigovori u vezi kupoprodaje plinske mreže.

Prodavatelj zadržava pravo, bez posebnog obrazloženja, ne prihvatiti niti jednu ponudu.