Natječaj za prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni

Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Zagrađe“upisane u k.o. Cerna i to :

 1. 2619/16 površina 5860 m2
 2. 2619/17 površina 4901 m2
 3. 2619/18 površina 4893 m2
 4. 2619/23 površina 4877 m2
 5. 2619/24 površina 4868 m2
 6. 2619/25 površina 4860 m2
 7. 2619/26 površina 4850 m2
 8. 2619/29 površina 4831 m2
 9. 2619/30 površina 4864 m2
 10. 2620/1 površina 31574 m2

 

POČETNA CIJENA katastarskih čestica:

 • 10,00 kn/m2 za proizvodne djelatnosti;
 • 20,00 kn/m2 za uslužne i trgovačke djelatnosti

 

Općinsko vijeće ostavlja mogućnost prodaje zemljišta po cijeni manjoj od početne direktnom pogodbom za svaku pojedinačnu ponudu za koju ocijeni da je od posebnog interesa za općinu Cerna.
U slučajevima direktne pogodbe sa kupcem ugovor se potpisuje nakon odluke općinskog vijeća o prihvaćanju takve ponude i dobivanja pozitivnog mišljenja od strane Državnog odvjetništva RH.

JAMČEVINA:Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 5% početne cijene katastarske čestice za koju se natjecatelj natječe, u skladu sa odabranom djelatnosti na žiro-račun Općine Cerna HR9423400091804400006, s pozivom na broj: 68 7706 – OIB.

TRAJANJE NATJEČAJA: Javni natječaj je otvoren od dana objave pa do prodaje svih građevinskih čestica ili izmjene Odluke Općinskog vijeća.

OTVARANJE PONUDA: Otvaranje prispjelih ponuda je javno i obavljati će se svakog prvog utorka u mjesecu (za ponude pristigle u prethodnom mjesecu), u prostorijama općinske vijećnice Općine Cerna,Šetalište dr. F.Tuđmana 2, s početkom u 12,00 sati. Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja, uz predočenje ovlaštenja. Osobe koje pristupe javnom otvaranju ponuda moraju imati dokaz o uplaćenoj jamčevini.

NATJECATELJI: Natjecatelji mogu biti domaća i strana trgovačka društva i obrti te druge pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

SADRŽAJ PONUDE: Natjecatelji su dužni u ponudi naznačiti naziv trgovačkog društva ili obrta i adresu, broj telefona i osnovne podatke tražene u natječajnoj dokumentacije te, za trgovačko društvo:

 1. Dokaz registracije tvrtke (od Trgovačkog suda)
 2. Financijska izvješća (završni račun, račun dobiti i gubitka, izjava tijeka kapitala) za zadnje tri godine
 3. BON-1 i BON-2 (ne starije od jednog mjeseca)
 4. Podaci o zapošljavanju (ID obrazac iz porezne uprave)
 5. Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
 6. Poslovni plan
 7. Plan izgradnje (za poslovne prostore)
 8. Dokaz o uplaćenoj jamčevini

 

Za obrte su potrebni slijedeći dokumenti:

 1. Dokaz registracije obrta (od središnjeg registra za obrte)
 2. Financijska izvješća (DOH formulari za zadnje dvije godine)
 3. BON-2 (ne stariji od mjesec dana)
 4. 
Popis imovine
 5. 
Popis zajmova uzetih od banaka ili štedionica
 6. Podaci o zapošljavanju (ID obrazac Porezne uprave)
 7. Potvrda Porezne uprave o plaćenim svim porezima i doprinosima
 8. Poslovni plan (izražen sukladno važećim poslovnim standardima)
 9. 
Plan izgradnje (za poslovne prostore)
 10. Dokaz o uplaćenoj jamčevini

Poduzetnici početnici – ( trgovačka društva i obrti do jedne godine poslovanja) ne mogu dostaviti financijska izvješća jer nisu poslovali do tada, ali trebaju dostaviti:

 1. Dokaz o registraciji (od Središnjeg registra za obrte ili Trgovačkog suda)
 2. Popis imovine
 3. Popis zajmova uzetih od banaka ili štedionica
 4. Podaci o zapošljavanju (ID obrazac od Porezne uprave)
 5. 
Izvješće Porezne uprave o uplaćenim svim porezima i doprinosima
 6. 
Poslovni plan (izražen sukladno važećim poslovnim standardima)
 7. 
Plan izgradnje za poslovne prostore
 8. Dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

POGODNOSTI PRODAVATELJA

Komunalni doprinos:

 • proizvodne djelatnosti i djelatnosti vezane za poljoprivrednu proizvodnju(proizvodne, uslužne i trgovačke) su oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti,
 • Uslužne djelatnosti plaćaju 50% komunalnog doprinosa

Komunalna naknada:

 • proizvodne djelatnosti i djelatnosti vezane uz poljoprivredu su u prvoj godini poslovanja u cijelosti oslobođene komunalne naknade
 • uslužne djelatnosti su oslobođene 50% komunalne naknade

 

OPREMLJENOST GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA: U cijenu nije uključeno priključenje parcele na električnu mrežu, vodovodnu mrežu, kanalizaciju, telefonske instalacije i plinske instalacije.

Kupnja zemljišta po povlaštenoj cijeni po ovom Natječaju predstavlja potporu male vrijednosti koje se dodjeljuje sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013.g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ( Službeni list Europske Unije L 352/1).
Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013.g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR, odnosno za poduzetnike koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu ili naknadu, ne smije biti veća od 100.000,00 EUR uključujući i potporu za kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni.

OBVEZE KUPCA: Uplaćeni iznos uračunava se u kupoprodajnu cijenu. Jamčevina se vraća natjecateljima koji nisu uspjeli u natječaju. Kada je parcela prodana – ona postaje vlasništvo odabranog kandidata nakon potpisivanja i ovjere ugovora i uplate kupoprodajne cijene.
U roku od 8 dana od dana sklapanja i ovjere ugovora odabrani kandidat je dužan uplatiti cijenu predmetne k.č za koju se natjecao te predočiti uplatnicu kao dokaz. Odabrani kandidati moraju započeti s obavljanjem djelatnosti u poslovnoj zoni prema Poslovnom planu najkasnije u roku od 2 godine od dana potpisivanja i ovjere ugovora.
KRITERIJI IZBORA PONUDA:
Najprihvatljivijom ponudom za pojedine parcele smatra se ponuda koja zadovoljava sve uvjete natječaja i nudi najbolji poslovni plan.

SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE: Nakon što Načelnik na prijedlog Povjerenstva za odabir analizira i odabere najprihvatljiviju ponudu, odabrani kandidati su obvezni potpisati ugovor s Općinom Cerna. Za parcele vrijedi petogodišnja zabrana otuđenja, a u slučaju neispunjenja ili kršenja ugovora, primjenjuju se odredbe iz kupoprodajnog ugovora.
Ukoliko vlasnik zemljišta želi prodati predmetno zemljište nakon isteka roka zabrane prodaje istoga, pravo prvokupa ima Općina Cerna po prodajnoj cijeni. U slučaju nepoštivanja rokova iz ugovora ili promjene djelatnosti koja nije u skladu s natječajem, Ugovor se raskida na štetu kupca.
Natjecatelj je obvezan potpisati kupoprodajni ugovor sa Općinom Cerna u roku od 15 dana od izbora najprihvatljivije ponude, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.
U slučaju odustajanja najpovoljnijeg kupca, najprihvatljivijom se smatra prva slijedeća najprihvatljivija ponuda.
U slučaju direktne pogodbe po povlaštenoj cijeni ugovor se potpisuje nakon dobivene suglasnosti i pozitivnog mišljenja Državnog odvjetništva RH.
POSTUPCI POVJERENSTVA: Na prijedlog Povjerenstva za odabir i u suglasnosti sa Načelnikom Općinsko vijeće, općine Cerna odabrati će i prihvatiti one ponude koje se na najkvalitetniji način uklapaju u ukupnu građevinsku iskoristivost zemljišta koja su predmet prodaje.
Općinski Načelnik može bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ocijeniti ne prihvatljivom ponudu, vratiti jamčevinu i pri tome ne odgovara za nikakvu štetu.

OSTALI UVJETI: Neće se razmatrati ponuda natjecatelja koji nije preuzeo natječajnu dokumentaciju. Pismene ponude se podnose od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno ili poštom u zapečaćenom omotu s naznakom – «JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni «Zagrađe“ Cerna – NE OTVARATI», Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32272 Cerna. Na omotu treba obvezno naznačiti i redni broj i površine parcela za koju se natječe, naziv ponuditelja te ime i broj telefona osobe za kontakt. Nepotpune ili nepravodobne ponude neće se razmatrati. Ponuditelji su dužni uz svoju pismenu ponudu i dokaz o uplati iznosa jamčevine.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti radnim danom od 8 – 15 sati, na telefon 032/843-794 ili na adresi Šetalište dr. F. Tuđmana 2, Cerna.
NADZOR I OCJENA POSLOVANJA:
U poduzetničkoj zoni se prate aktivnosti svih odabranih ponuditelja kao bi se osiguralo ispunjenje ugovorenih obveza. Općina Cerna će najmanje jednom godišnje provjeravati provedbu Ugovora svakog poduzetnika u poduzetničkoj zoni.