Sufinanciranje kupovine udžbenika za učenike s područja općine Cerna

POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KUPOVINE UDŽBENIKA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE I SREDNJIH ŠKOLA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE CERNA

Općina Cerna poziva roditelje svih učenika sa prebivalištem na području općine Cerna da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.
Zahtjev je potrebno preuzeti i predati u prijamnu kancelariju općine Cerna na adresi Šet. dr. F. Tuđmana 2, Cerna osobno ili putem pošte do 01.10.2018.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi roditelji djece koji su učenici osnovne škole i /ili redoviti učenici srednje te zajedno s roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području općine Cerna.
Iznos sufinanciranja iznosi 500,00 kn za jedno dijete, 1.000,00 kn za dvoje djece, 2.000,00 kn za troje, 3.000,00 kuna za četvero, 4.000,00 kuna za petero. Za svako sljedeće dijete iznos se uvećava za 1.000,00 kuna.
Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika:

  • učenici moraju biti polaznici osnovne ili srednje škole i imati prebivalište na području općine Cerna,
  • moraju biti izmirene obveze prema općini Cerna (Komunalna naknada, komunalni doprinos, grobna naknada,..)

Naknade za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika isplaćivat će se roditeljima učenika na njihove transakcijske račune nakon predaje ispunjenog zahtjeva i provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.

ZAHTJEVU JE POREBNO PRILAŽITI:
1. Dokaz o prebivalištu roditelja na području Općine Cerna za korisnika
(uvjerenje/preslika osobne iskaznice).
2. Preslika tekućeg računa s IBAN brojem.
3. Učenici srednjih škola potvrdu o upisu

NAPOMENA: učenici osnovne škole ne moraju donositi potvrdu o upisu. Iste će Škola
dostaviti za sve učenike.

 

OBAVIJEST RODITELJIMA OSNOVNE ŠKOLE

Općina Cerna je za sve učenike od prvog do osmog razreda osigurala
bilježnice za novu školsku godinu. Bilježnice će preuzeti po dolasku u školu
prvi dan početka nastave.

 

Dokumenti: