Natječaj za radno mjesto “pomoćni radnik – grobar”

Općina Cerna objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon kao posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna

Pomoćni radnik – grobar (namještenik IV kategorije, potkategorije namještenik II, 13. klasifikacijski rang)

5 izvršitelja m/ž, na neodređeno vrijeme u Vlastitom pogonu kao posebne organizacijske jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cerna uz obvezni probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca

I. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnom mjesta na koje se osoba prima


Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • NSS ili SSS
 • uvjerenje o osposobljavanju za rukovatelja motornom kosilicom
 • uvjerenje o osposobljavanju za rukovatelja trimerom
 • uvjerenje o osposobljavanju za rukovatelja motornom pilom

  Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijem u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

  II. Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
  Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 67/17), na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

  III. Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba, potvrda o završenoj osnovnoj školi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
 • uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti da Općina može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti osobne podatke kandidata u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 • dokaz o osposobljenosti za rukovatelja motornom kosilicom
 • dokaz o osposobljavanju za rukovatelja trimerom
 • dokaz o osposobljavanju za rukovatelja motornom pilom

  Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

  Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenja rješenje o prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

  IV. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članka 48. Zakona o civilnim
  stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i
  sl.).

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti.

  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
  Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

  V. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna-Vlastiti pogon (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32 272 Cerna u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

  VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

  VII. Na web-stranici Općine Cerna (www.cerna.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

  Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

  Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova službeničkog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma. U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Cerna.

  VIII. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

  U skladu s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , po ovom javnom natječaju nije obvezan izbor ni jednog kandidata.