Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna

Referent za komunalne poslove (službenik III kategorije, potkategorije referent, 11. klasifikacijski rang)

1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna uz obvezni probni rok u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnom mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

Posebni uvjeti za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema upravne struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.


Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijem u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.


Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 67/17), na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
 • uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio (preslika),
 • uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine što se dokazuje sljedećim dokumentima:

   – potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku putem korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) i

   – potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje godine dana,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti da Općina može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti osobne podatke kandidata u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).


Prijava mora biti vlastoručno potpisana.


Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenja rješenje o prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32 272 Cerna u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Cerna (www.cerna.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova službeničkog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma. U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja
uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Cerna.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60
dana od isteka roka za podnošenje prijave.
U skladu s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, po ovom javnom natječaju nije obvezan izbor ni jednog kandidata.