Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna na radno mjesto:

 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE
  (službenik II kategorije, potkategorije: viši stručni suradnik, 6. klasifikacijski rang)
 • 1 izvršitelj m/ž,
 • na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice do njenog
  povratka na rad
  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o
  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
  Opći uvjeti za prijam u službu:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnom mjesta na koje se osoba prima.
  Kandidati za navedeno radno mjesto, osim općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne
  uvjete:
  Posebni uvjeti za prijam u službu:
 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit.
  Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijem u službu iz članka 12.
  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
  II. Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o
  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
  Sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj
  82/08, 67/17), na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obavezu da ga polože u
  zakonskom roku.
  Osobe se primaju u službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
  III. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
  a) životopis s detaljnim opisom poslova koje se do sada radili,
  b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
  c) dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (diploma, uvjerenje ili potvrda),
  d) uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio (preslika),
  e) uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni
  postupak,

f) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine
što se dokazuje potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio
zahtjev u elektroničkom obliku putem korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje (e-radna knjižica),
g) vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
h) vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti da Općina može provjeravati, obrađivati, čuvati i
koristiti osobne podatke kandidata u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti
podataka (NN 42/18).
Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
Svi dokumenti mogu biti dostavljeni u presliku. Izabrani kandidat prije donošenja rješenje o
prijemu dužan je dostaviti originale navedene dokumentacije i uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti
IV. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
(„Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,
108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članka 48. Zakona o civilnim
stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), i članka 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj
157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti
propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne
novine“ broj 121/17, 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92 –
pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13. i
98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i
rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na
koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i
sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), uz prijavu na
natječaj dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49.
stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici
Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj
157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu
ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s
invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedene prethodne provjere
znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj
ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi
pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.
V. Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju s naznakom: »Oglas za
prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna (navesti
naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Općina Cerna, Šetalište
dr. Franje Tuđmana 2, 32 272 Cerna u roku od 8 dana od dana objave oglasa na stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti upućena pisana
obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
VII. Na web-stranici Općine Cerna (www.cerna.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći
radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz
javnog natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti
kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi
provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi
testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o
prijmu u službu lokalne samouprave, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova službeničkog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra
odustankom od prijma. U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu uvjerenja o
zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja
uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Cerna.
VIII. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od
isteka roka za podnošenje prijave.
U skladu s člankom 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, po ovom javnom natječaju nije obvezan izbor ni jednog kandidata.