Oglas za za prijem u radni odnos – Radnik/ca za pomoć u kući

Oglas za za prijem u radni odnos – Radnik/ca za pomoć u kući

logo projekta Zaželi

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi dobro svojoj zajednici” Radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama sa invaliditetom 

Općina Cerna raspisuje javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provođenja aktivnosti na projektu ,,Zaželi dobro svojoj zajednici“ u sklopu Poziva,,Zaželi-Prevencija institucionalizacije”. 

1. Broj traženih radnika25 

2. Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca

3. Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

4. Mjesto radaOpćina Cerna (naselja Cerna i Šiškovci) 

5. Podaci o plaći: Plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu 

6. PrijevozBez naknade 

7. Javni poziv vrijedi od4.3.2024.-12.3.2024. godine 

8. Opis poslova

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ili 
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i sl.,
  • organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili 
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. 

9. Prijavi na poziv kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti

a) vlastoručno potpisanu prijavu, dostupnu na službenoj stranici Općine Cerna: www.cerna.hr, 

b) vlastoručno napisan i potpisan životopis, 

c) presliku osobne iskaznice, 

d) potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposle 

nih osoba (datumom izdavanja nakon objave poziva), 

e) elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 

f) uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 

g) preslika (svjedodžbe) o najvišoj razini obrazovanja (osobe bez završene škole obvezuju se dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu) 

Kandidati/kandidatkinje koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidati/kandidatkinje koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvat- skim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na javni poziv osim dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici.

Kandidati/kandidatkinje koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21.), dužne su uz prijavu na javni poziv osim dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz poziva priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja. Dokazi koje je potrebno prilo- žiti nalaze se na sljedećoj poveznici

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoš- ljavanju osoba invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18., i 32/20.), dužna je, osim dokaza o ispunja- vanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti i dokaz o invaliditetu, s tim da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona. 

Prijave na javni poziv dostavljaju se -poštom (preporučenom pošiljkom) ili osobnim dolaskom u isključivo zatvorenoj omotnici na adresu: 

OPĆINA CERNA- JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Šetalište drFranje Tuđmana 232272 Cerna 

„Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi dobro svojoj zajednici“ – NE OTVARATI“ 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu, te je vlastoručno potpisana. 

Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan datuma za dostavu prijava neće se uzimati u razmatranje. 

Osobe koje budu ispunjavale uvjete biti će pozvane na testiranje, temeljem kojeg će se sastaviti konačna ljestvica kandidata/kandidatkinja. 

U slučaju da prijavljeni kandidati nakon evaluacije postignu jednak broj bodova, prednost na ljestvici bodova imati će prijava koja je zaprimljena ranije. 

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na službenim stranicama Općine Cerna, najkasnije petnaest (15) radnih dana od isteka roka za dostavu prijava. Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (,,Narodne novine, br. 82/08 i 69/17).

AKTUALNO:
Skip to content