Načelnik

Načelnik

O funkciji općinskog načelnika.

Josip Štorek

Detalji

– dužnost obavlja od 20. svibnja 2021. godine, kao profesionalac

Telefon: 032/843 794

Fax: 032/843 790

Adresa elektroničke pošte: nacelnik@cerna.hr 

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i -argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Članak 45.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 46.

Načelnik podnosi izvješće o svom radu.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1 ovog članka od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Načelnik ponosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2 ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 47.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

– ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku 8 dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 48.

Načelnik ima zamjenika koji zamjenjuju načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 49.

Načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik načelnika u slučaju stavka 1 ovog članka dužan je pridržavati se uputa načelnika.

Članak 50.

Načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

– danom podnošenja ostavke,

– danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

– danom odjave prebivališta s područja jedinice lokalne samouprave,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva,

– smrću,

Općinsko vijeće u roku od osam dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika,

Ako mandat načelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost načelnika do kraja mandata obavlja zamjenik načelnika.

Članak 51.

Načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanim člankom 20. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

Skip to content