Pristup Informacijama

Pristup Informacijama

Službenik za informiranje

Općina Cerna javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Cerna.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati na sljedeće moguće načine:

– putem telefona na broj: +385 032/843 – 794
– putem faksa na broj: +385 032/843 – 794
– elektroničkom poštom službeniku za informiranje: sanja.uremovic@cerna.hr  na obrascu Zahtjev za pristup  informacijama
– poštom na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama
– osobno na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Sanja Čoko
Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna
Tel: +385 032/843-794
Fax: +385 032/843-794

opcina.cerna@vu.t-com.hr

1. Odluka o imenovanju

2. Zahtjev za pristup informacijama

3. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

4. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

5. Zakon o pravu na pristup informacijama https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

6. Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

7. Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i dostave informacije

8. Izmjene kriterija za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i dostave informacije euro

Skip to content