Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće:

 1. donosi Statut Općine
 2. donosi Poslovnik Općinskog vijeća
 3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
 4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračunu i godišnji obračun proračuna
 5. donosi odluku o privremenom financiranju
 6. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine
 7. donosi programe javnih potreba
 8. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kn
 9. donosi odluku o promjeni granica Općine
 10. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 11. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća
 12. imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom
 13. uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela
 14. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom
 15. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave
 16. odlučuje o davanju koncesija
 17. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Općina ima 100%-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika Općine u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina ima 100%-tni udjel odnosno dionice
 18. odlučuje o stjecanju i prijenosu dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno Odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno
 19. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom
 20. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 21. raspisuje lokalni referendum
 22. donosi odluku o kriterijima za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 23. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.
Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 1. zastupa Vijeće
 2. saziva sjednice Vijeća,predlaže dnevni red,predsjedava sjednicama i potpisuje akte Vijeća
 3. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
 4. brine o postupku donošenja odluka i općih akata
 5. održava red na sjednicama Općinskog vijeća,
 6. usklađuje rad radnih tijela
 7. brine o suradnji Općinskog vijeća i načelnika
 8. brine o zaštiti prava vijećnika
 9. brine o javnosti rada Vijeća
 10. obavlja druge poslove predviđene Poslovnikom Općinskog vijeća

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti. Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kad mu ih predsjednik povjeri.

Članovi Općinskog vijeća osobito imaju pravo:
 1. predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata
 2. postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća
 3. postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika
 4. sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća
 5. tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge
 6. na naknadu troškova u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu sa pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednica, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka l ovog članka uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Mandatna komisija
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Odbor za Statut i Poslovnik
 • Odbor za predstavke i pritužbe
 • Odbor za proračun i financije.

Mandatna komisija:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima
 • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost
 • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost vijećnika
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanja:

  • predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
  • predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća
  • predlaže imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća
  • predlaže odluke o primanjima vijećnika, te naknadama troškova vijećnika za rad u Općinskom vijeću.

   Odbor za Statut i Poslovnik:

     • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća
     • predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća
     • razmatra prijedloge odluke i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće te o njima daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću
     • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

     Odbor za predstavke i pritužbe:

       • razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana, postupa u njihovom rješavanju i po potrebi pokreće pred Vijećem raspravu u cilju njihovog rješavanja.

       Odbor za proračun i financije:

         • razmatra prijedloge za izradu proračuna Općine
         • prati izvršenje proračuna
         • obavlja i druge poslove iz oblasti financija.

           Općinsko vijeće može osnivati i druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
           Općinsko vijeće može u radu općinskih tijela koristiti stručnu pomoć pravnih i fizičkih osoba.

           Članovi općinskog vijeća općine cerna

           Rb. IME I PREZIME STRANKA
           1. Mislav Pažur HSS
           2. Blanka Salić HSS
           3. Luka Peičić HSS
           4. Krešimir Kolođi HSS
           5. Mario Kesegić HSS - Predsjednik OV
           6. Stanko Vukšić Grupa birača
           7. Stjepan Murat DP - zamjenik predsjednika
           8. Goran Begović HDZ
           9. Krešimir Majstorović HDZ
           10. Irena Katić HDZ
           11. Josip Kuterovac HDZ
           12. Manda Đurić HDZ
           13. Jozo Tesla HDZ
           Skip to content