Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo

Spremnik za MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (ZELENI SPREMNIK) se prazni putem automatskog sustava ugrađenog  na specijalnom vozilu. 

PONEDJELJAK: CERNA – Ante Starčevića, B. Radića, J. J. Strossmayera, Kneza LJ. Posavskog, Kolodvorska, Kralja  Zvonimira, Lj. Gaja, Maria Juračića, Milana Matkovića, Mire Boričića, Miroslava Tišljara, Velika Cerna.

UTORAK: CERNA – Antuna Mihanovića, Ivana Meštrovića, Josipa Kozarca, Jurišićeva, Kneza Domagoja, Kralja  Tomislava, Mala Cerna, Matije Gupca, Šetalište dr. F. Tuđmana 

SRIJEDA: ŠIŠKOVCI 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE se za mještane Općine Cerna nalazi u dvorištu kod PZ Napredak svaki prvi tjedan u mjesecu  – srijedom, četvrtkom i petkom. U jedinicu mobilnog reciklažnog dvorišta se mogu odložiti reciklabilne vrste otpada (papir, karton,  staklo, metalna ambalaža…) 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE se za mještane Općine Šiškovci nalazi u ulici J. J. Strossmayera (kod PZ Napredak) svaki  prvi tjedan u mjesecu – ponedjeljkom i utorkom. 

U okviru javne usluge svaki korisnik ima pravo na besplatan ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA jedan puta godišnje na  lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge. Potrebu odvoza potrebno je prijaviti najkasnije jedan dan prije odvoza  isključivo putem obrasca koji se može dobiti u trgovačkom društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., soba broj 3., na zahtjev  putem mail-a: ivana@cistoca-zu.hr ili na internet stranicama https://cistoca-zu.hr.  Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik će  dobiti upute o preuzimanju glomaznog otpada. U glomazni otpad ne ulazi elektronska oprema, gume, azbestne ploče,  građevinski otpad i zeleni otpad. 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PREUZIMANJE KOMUNALNOG OTPADA NA ZAHTJEV KORISNIKA USLUGE  I UPUTE ZA PREUZIMANJE ISTOGA – Potrebu odvoza potrebno je naručiti osobno u trgovačkom društvu ČISTOĆA  ŽUPANJA d.o.o., soba broj 3., putem broja telefona 032/827-995 ili putem mail-a: ivana@cistoca-zu.hr. Odvoz se  naplaćuje sukladno cjeniku koji se nalazi na internet stranicama www.cistoca-zu.hr. Korisnik usluge je dužan komunalni  otpad odložiti u spremnik koji će biti postavljen na javnoj površini ispred lokacije obračunskog mjesta korisnika. Prilikom  podnošenja zahtjeva korisnik će dobiti upute o načinu preuzimanja komunalnog otpada.

UPUTA O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKA KOJI KOMPOSTIRA BIOOTPAD 

Kompostirati se može gotovo sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka. U kompost se ne smije dodavati: kuhani  ostatci hrane i povrća, meso i kosti, biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, bojama i pesticidima, izmet pasa i  mačaka, osjemenjeni korov, bolesne biljke, lišće oraha, jako onečišćeno drvo bojama i lakovima, mliječne proizvode. 

Skip to content