Vlastiti pogon

Vlastiti pogon

Vlastiti pogon Općine Cerna osnovan je kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela. Upravitelj Vlastitog pogona Općine Velika ujedno je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Opis poslova

Na području Općine Cerna obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1. Održavanje javnih površina,

2. Održavanje groblja,

3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

Vlastiti pogon Općine Cerna obavlja sljedeće komunalne djelatnosti: održavanje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje groblja i održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Pod održavanjem javnih površina i javnih zelenih površina se podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona, trgova, otvorenih odvodnih kanala, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Pod održavanjem groblja se podrazumijeva upravljanje grobljem, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje zelenih površina i raslinja u groblju.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene se podrazumijeva održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Namještenici:

  1. Ivan Čekić
  2. Ivan Krunoslav Čekić
  3. Dalibor Tomašković
  4. Stevo Macokatić
  5. Mato Jemrić
Skip to content