Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2024 godini

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2024 godini

slika za oglas javnog poziva

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

Klasa:323-01/24-01/06

Urbroj:2196-01-24-1

Vinkovci, 16. travnja 2024.

Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Zakona o lovstvu (“Narodne novine” RH broj 99/18, 32/19 i 32/20), Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14. i 114/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” RH broj 26/15. i 37/21), čl. 13. Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god. (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 8/23), župan Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2024. godini

1. UVODNE ODREDBE

Ovim Javnim pozivom za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2024. godini (u nastavku: Javni poziv) propisuju se prihvatljivi korisnici, popis mjera i kriterija za dodjelu potpora, potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, rokove i način podnošenja prijave, način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za navedeno razdoblje.

1.1. Svrha Javnog poziva

Glavna svrha ovog Javnog poziva je unaprjeđenje i diversifikacija funkcije lovstva, te zaštita i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, te valorizacija ove gospodarske grane kroz turističku ponudu i njezin doprinos regionalnom gospodarstvu i ruralnom razvoju ovoga područja.

1.2. Korisnici potpore

Prihvatljivi korisnici su:

  • Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije
  • Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije.

1.3. Intenzitet potpore

Najviši ukupni godišnji iznos županijske potpore za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 4.000,00 €, osim u slučaju kada provode projekt u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom.

Svaki korisnik može ostvariti potporu na maksimalno tri (3) mjere godišnje u koje se ne ubrajaju mjere projekata koje se provode u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom.

1.4. Neprihvatljivost korisnika

Korisnici iz st. 1. ovog članka  ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

Korisnici iz st. 1. točka 1. ovog članka  moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

Korisnici su dužni opravdati sva sredstva dobivena ovim Programom.

1.5. Popis Mjera

  • Mjera 1. Sprječavanje šteta od i na divljači

Sredstva će se dodjeljivati za radnje i aktivnosti sprječavanja štete od i na divljači koje se odnose na nabavku i uporabu električnih pastira.

Intenzitet potpore: Potpora se dodjeljuje maksimalno do 50% prihvatljivih troškova po obavljenoj radnji u tekućoj godini na temelju računa i izvoda iz banke, a maksimalni iznos potpore iznosi do 500,00 €/korisniku/godišnje.

Korisnici: Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije.

  • Mjera 2. Smanjenje brojnog stanja predatora

Sredstva će se dodjeljivati za provođenje radnji smanjivanja brojnog stanja predatorskih vrsta divljači u lovnoj 2023/24 godini: čaglja (Canis aureus L.) i lisice (Vulpes vulpes L.), sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te lovnogospodarskom osnovom.

Intenzitet potpore: Potpora se dodjeljuje u iznosu od 40 € za predani rep izlučenog čaglja (Canis aureus L.) i 10 €  za predani rep izlučene lisice (Vulpes vulpes L.) na temelju zakonski propisane dokumentacije, a sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te nakon unošenja u Lovnogospodarsku osnovu i Središnju lovnu evidenciju za prethodnu lovnu godinu.

Korisnici: Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

  • Mjera 6. Povećanje brojnosti glavnih vrsta sitne divljači

Sredstva će se dodjeljivati za provođenje radnji unosa sitne divljači korisnicima koji u lovišta unose zeca običnog (Lepus europaeus Pall.), fazane gnjetlove (Phasianus sp. L.) u lovnoj 2023/24 godini sukladno zakonskim i podzakonskim propisima, te lovnogospodarskom osnovom.

Intenzitet potpore: Potpora će se dodjeljivati u postotku koji će biti propisan i jasno definiran Javnim pozivom, a sve sukladno zakonskoj dokumentaciji te zakonskim i podzakonskim propisima, vodeći pritom računa o propisanoj brojnosti i nakon unosa u Lovnogospodarsku osnovu i Središnju lovnu evidenciju za prethodnu lovnu godinu.

Korisnici: Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije za unos zeca običnog (Lepus europaeus Pall.) i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije za unos fazana gnjetlova (Phasianus sp. L.)

  • Mjera 10. Projekti, promidžba i informiranje lovstva
    • Podmjera 10.1. Djeca s lovcima u prirodi

Sredstva će se dodjeljivati za troškove nastale za promidžbu i informiranje lovstva kroz aktivnosti i projekte koje provode lovoovlaštenici u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, te zavisno od projekta i sa stručnim školskim i znanstvenim institucijama u lovnoj 2024/25 godini.

Korisnici: Lovoovlaštenici koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije i Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije.

1.6. Informacije

Za sve dodatne informacije ili pitanja obratiti se isključivo upitom na elektroničku poštu: lovstvo@vusz.hr.

Upravni odjel za poljoprivredu kroz odgovore na pitanja ne može davati svoje mišljenje o prihvatljivosti pojedinog potencijalnog korisnika, odnosno pojedine vrste ulaganja i troškova.

Upravni odjel će na navedene upite odgovarati isključivo elektroničkim putem, u najkraćem vremenskom roku. Upiti izrečeni telefonskim putem ili osobnim dolaskom neće se razmatrati niti će se na njih davati odgovor.

2. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Postupak dodjele potpore uključuje vremensko razdoblje od podnošenja Prijave za potporu od strane korisnika do sklapanja ugovora o financiranju korisnika s Vukovarsko-srijemskom županijom. Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun nakon potpisanog ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Programom razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god. i  Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2023.-2027. god.

2.1. Uvjeti i način podnošenja prijave za potporu

Prijavni obrazac korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem računala. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje.

Tražena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Dokumentacija na drugom stranom jeziku i pismu mora biti prevedena na hrvatski jezik i latinično pismo te ovjerena od strane sudskog tumača.

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju i ispravno popunjene obrasce, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva za potporu, neće se razmatrati.

Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u naredne 3 godine.

2.2. Mjesto i način dostave prijave za potporu

Prijavni obrazac kao i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati putem pošte ili osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom:  

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu

”Prijava za Javni poziv za razvoj i unapređenje lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2024. godini

 „ NE OTVARATI”

Glagoljaška 27

32 100 Vinkovci

Prijava u papirnatom obliku sadržava propisanu dokumentaciju i obvezne obrasce vlastoručno potpisane i ovjerene od strane osobe ovlaštene za zastupanje ili nositelja lovoovlaštenika/saveza.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati“.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Javnog poziva neće se razmatrati.

2.3. Rok za dostavu prijave

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama do 20. svibnja 2024. godine.

Valjanom prijavom će se smatrati ako datum na poštanskom odnosno urudžbenom žigu na prijavi odgovara roku za podnošenje prijave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

2.4. Provedba postupka dodjele potpore

Postupak dodjele potpore započinje zaprimanjem Prijavnih obrazaca za potporu u Upravni odjel za poljoprivredu, Vukovarsko-srijemske županije, a završava sklapanjem ugovora o financiranju.

Povjerenstvo provodi Javni poziv, te nakon provjere prijavljene dokumentacije sastavlja prijedlog Odluke o dodjeli potpore, te daje županu Vukovarsko-srijemske županije na utvrđivanje.

Po utvrđivanju liste, župan donosi Odluku o financiranju na temelju koje se potpisuju ugovori o financiranju, te se odobrena novčana sredstva doznačavaju se na žiro račun korisnika županijske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.

Sredstva se isplaćuju temeljem Javnog poziva za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije, prijedloga odluke nadležnog Povjerenstva i Odluke župana, te potpisanog ugovora o dodjeli potpore sa svim pravima i obvezama svih strana.

3. KONTROLA

Korisnik potpora dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Kontrolu na terenu provodi Upravni odjel za poljoprivredu, slučajnim odabirom korisnika, u roku od najviše tri godine od dana isplate potpore.

4. POVRAT SREDSTAVA

Korisnik koji je ostvario pravo na županijska sredstva temeljem ovog Javnog poziva ne smije ni na koji način otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te je dužan održavati ga u svrsi i funkciji najmanje tri (3) godine od datuma zaprimanja potvrde o isplati sredstava osim u slučaju više sile.

Ukoliko se ustanovi da je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju uz prijava za potporu, ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju prilikom kontrole na terenu, korisnik mora dobivena sredstva vratiti u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u roku od 15 dana, te gubi pravo na potpore u poljoprivredi iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije u naredne tri (3) godine.

Ukoliko korisnik ne vrati dobivena sredstva u Proračun Vukovarsko-srijemske županije u propisanom roku, dužan je platiti zakonske zatezne kamate. Ukoliko korisnik i tada ne vrati dobivena sredstva, protiv njega će se pokrenuti sudski postupak pred stvarno i mjesno nadležnom sudu.

5. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu njegove provedbe, kontrole Prijave korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119/1, 4.5.2016.).

                                                                              ŽUPAN

                                                                 Damir Dekanić, dipl.ing.

AKTUALNO:

Zajedno razvijamo održivi prometni sustav!

ANONIMNI ONLINE UPITNIK: Vukovarsko-srijemska županija – procjena potencijala mobilnosti Poštovani stanovnici Vukovarsko-srijemske županije, nakon ispitivanja stava javnosti provedenog 2021., tijekom kojeg ste svojim ispunjavanjem online upitnika pridonijeli identifikaciji pokazatelja postojećeg

Opširnije »
Skip to content