Naredba o zabrani spaljivanja u 2024. na području Općine Cerna

Naredba o zabrani spaljivanja u 2024. na području Općine Cerna

slika za novosti

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini, te članka 44. Statuta Općine Cerna (,,Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj: 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21 ), Općinski načelnik dana 27. ožujka 2024.godine donosi,

NAREDBU

o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve 

i vršidbe na području Općine Cerna u 2024. godini

I. U cilju ostvarivanja uvjeta za provođenje Odluke o mjestima kontroliranog spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu te zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i sirenje požara donosi se naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na području općine Cerna u 2024. godini

II .Zabranjeno je na području općine Cerna od početka sazrijevanja strnih žitarica i uljarica, pa do završetka žetve i transporta usjeva s polja, spaljivati slamu, travu, raslinje i biljni otpad, kao i loženje vatre u bilo kojem obliku.

III. Nakon završetka žetve, poljoprivredna poduzeća i individualni poljoprivrednici mogu spaljivati po odobrenju PU i uz angažiranje jedinice DVD za vrijeme spaljivanja.

III. Nakon završetka žetve, poljoprivredna poduzeća i individualni poljoprivrednici mogu spaljivati po odobrenju PU i uz angažiranje jedinice DVD za vrijeme spaljivanja.

IV. Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla u blizini voćnjaka, nasada, mlade šume i naselja nije dozvoljeno tijekom cijele godine.

V. U slučaju kršenja naredbe primjenjivat će se kaznene odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona o zaštiti od požara i Zakona o šumama.

VI. Ova naredba stupa na snagu odmah.

AKTUALNO:
Skip to content