Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Prostornog plana

Javna rasprava o Izmjenama i dopunama Prostornog plana

slika za novosti
 1. Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna
  trajat će od 24.08.2023. do 31.08.2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve
  zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana
  uređenja Općine Cerna u prostorijama Općine Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272
  Cerna svaki radni dan od 8.00 do 14.00. sati.
  Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.
 2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge
  građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne
  (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se
  održati 30.08.2023. godine u 10.00.sati u Općini Cerna.
 3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim
  posebnim propisima te mjesnim odborima.
 4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
  Cerna mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena
  uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom ili na
  adresu elektroničke pošte: opcina.cerna@vu.t-com.hr, zaključno s danom 31.08.2023. godine
  na adresu Općine Cerna, Šetalište dr.Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna.
 5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i
  dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
AKTUALNO:
Skip to content