Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni

slika za novosti

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/23), općinski načelnik Općine Cerna
OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni

  1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni trajat će od 19.06.2023. do 18.07.2023. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni u prostorijama Općine Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna, svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.
    Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.
  2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 05.07.2023. godine u 10.00.sati u Općini Cerna.
  3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.
  4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone ”Zagrađe” u Cerni mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, dostaviti na e-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr ili putem pošte na adresu: Općina Cerna, Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna, zaključno s danom 18.07.2023. godine.
  5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
AKTUALNO:
Skip to content