Javni natječaj za dodjelu poticaja za rješavanje stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna u 2024.

Javni natječaj za dodjelu poticaja za rješavanje stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna u 2024.

slika za objavu javnog natjecaja

Na temelju clanka članka 7. Odluke o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Cerna za 2024. godinu (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj: 4/24) (dalje u tekstu: Odluka) i 44. Statuta Općine Cerna (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske Županije br. 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21), Općinski načelnik Općine Cerna
8. ožujka 2024. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu poticaja za rješavanje stambenog zbrinjavanja
na području Općine Cerna u 2024.

1. Općina Cerna dodjeljuje poticaj obiteljima, samohranim roditeljima i fizičkim osobama (samcima) koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile ili započele gradnju nekretnine za stanovanje na području općine Cerna koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja (1 /1) i kojom Korisnik po prvi put rješava svoje stambeno pitanje.

2. Odlukom su određene sljedeće vrste poticaja:
– poticaj obiteljima i samohranim roditeljima za kupovinu prve nekretnine kojom se rješava
vlastito stambeno pitanje na području općine Cerna u iznosu od 4.000,00 eura
– poticaj obiteljima i samohranim roditeljima za gradnju stambenog objekta kojim se
rješava vlastito stambeno pitanje na području općine Cerna u iznosu od 4.000,00 eura
– poticaj fizičkim osobama samcima za kupovinu prve nekretnine kojom se rješava vlastito
stambeno pitanje na području općine Cerna u iznosu od 2. 700,00 eura,
– poticaj fizičkim osobama samcima za gradnju stambenog objekta kojim se rješava vlastito
stambeno pitanje na području općine Cerna u iznosu od 2.700,00 eura.

3. Poticaj se može ostvariti samo jedanput.

4. Pravo na dodjelu poticaja imaju korisnici poticaja uz uvjet da korisnik poticaja ili članovi njegove uze obitelji nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje u tuzemstvu ili inozemstvu. Članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca.

5. Neprihvatljiv korisnik je fizička osoba koja kupuje stambeni objekt od članova obitelji (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj do četvrtog stupnja i po tazbini do drugog stupnja).

6. Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtjev
 2.  Preslika osobne iskaznice podnositelja
 3.  Vjenčani list; izjava samohranog roditelja ili fizičke osobe samca
 4. Potvrdu nadležnog Zemljišnoknjižnog odjela o nepostojanju vlasništva nad drugim nekretninama na području Općine Cerna ( osim sufinancirane nekretnine) za Podnositelja i sve članove obitelji
 5.  Izjava Podnositelja da on i njegov bračni drug i njihova punoljetna djeca, prvi put kupuju i prvi put stječu stambeni objekt, te da on i njegov bračni drug i njihova punoljetna djeca nisu prodali, ili na drugi način otuđili stambeni objekt iz svog
  vlasništva ili suvlasništva, u tuzemstvu ili inozemstvu (izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
 6. Presliku ugovora o kupoprodaji stambenog objekta koji je predmet Zahtjeva, ovjeren
  kod javnog bilježnika (ako se traži sufinanciranje kupovine nekretnine)
 7. Dokaz o početku građenja (počevši od 2024. godine pa na dalje) i građevinska dozvola
  sukladno Zakonu (u slučaju poticaja za gradnju stambenog objekta)
 8. Zemljišno-knjižni izvadak za katastarsku cesticu koja je predmet Zahtjeva, ne stariji od 30 dana
 9. Potvrde o prebivalištu (s adresom na kupljenoj nekretnini) ili u slučaju poticaja za gradnju stambenog objekta – izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će u roku od dvije godine prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te zadržati sljedećih pet (5) godina
 10. Potvrde o nepostojanju duga prema Općini (ne starija od 30 dana) za Podnositelja Zahtjeva i sve punoljetne članove obitelji
 11. Izjava o srodstvu (Podnositelj zahtjeva izjavljuje da nije u krvnom srodstvu s prodavateljem nekretnine)
 12. Izjavu o privoli Općini za prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka za Podnositelja zahtjeva i sve članove obitelji
 13. Podatke o bankovnom računu korisnika poticaja.

Zahtjev za dodjelu poticaja i propisani obrasci mogu se podići u Općini Cerna ili na službenoj web stranici www.cerna.hr.

7. Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerna, preporučeno poštom ili osobno na adresu:

OPĆINA CERNA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 Cerna
,,Javni natječaj za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje"

8. Prijave po natječaju razmatra Povjerenstvo za dodjelu poticaja, koje se sastoji od 3 člana koje je imenovalo Općinsko vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 13. veljače 2024. Povjerenstvo razmatra prijave pristigle na natječaj za prethodni mjesec prema redoslijedu zaprimanja, te predlaže listu korisnika poticaja u roku 10 dana. Na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja u roku 8 dana, te sa svakim Korisnikom poticaja sklapa U govor u roku od trideset dana od donošenja Odluke.

Ugovor o dodjeli poticaja za stambeno zbrinjavanje između Općine i Korisnika sadrži podatke o ugovornim stranama, podatke o nekretnini, iznos poticaja, prava i obveze ugovornih strana, način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza i ostale kriterije.

9. Korisnik poticaja je dužan za sebe i članove svoje uze obitelji u slučaju gradnje nekretnine prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj u roku od 24 mjeseca od potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina. Korisnik je dužan, kada se radi o gradnji nekretnine, nakon prijave prebivališta, a najkasnije 24 mjeseca od potpisa Ugovora dostaviti u Općinu potvrdu o prebivalištu za sebe i sve članove obitelji.

Drugu potvrdu o prebivalištu za sebe i sve članove uze obitelji Korisnik je obvezan dostaviti najkasnije mjesec dana prije isteka rod od pet (5) godina od potpisa Ugovora (dostavlja se i kod kupnje prve nekretnine i kod gradnje prve nekretnine).

Korisnik poticaja prije zaključenja ugovora mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika. Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koji proizlaze iz ovog Javnog natječaja. U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ovog Javnog natječaja ili da kupljenu nekretninu proda dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon sto nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

Neiskorištena bjanko zadužnica dostavljena kao instrument osiguranja, vraća se po proteku pet godina od dana od kada je Korisnik s Općinom zaključio Ugovor o dodjeli poticaja i pod uvjetom urednog ispunjenja svih obveza iz Ugovora i Odluke. Bjanko zadužnica će se vratiti i u slučaju kada Korisnik vrati iznos sufinanciranja Općini Cerna. U tom slučaju će Općina izdati Korisniku potvrdu kojom se potvrđuje da je Korisnik u cijelosti vratio iznos.

10. Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Općini Cerna da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obraduje, objavljuje na njenoj internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog natječaja, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama, te u svrhu sklapanja Ugovora.

11. Općina Cerna zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.

AKTUALNO:
Skip to content