Javni natječaj za radno mjesto pročelnika

Javni natječaj za radno mjesto pročelnika

slika za objavu javnog natjecaja
Općina Cerna raspije javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

PROČELNIK u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerna – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete: 

 • visoka stručna sprema, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne ili tehničke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • iskustvo u timskom radu
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • položen stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan Arhiva
 • državni ispit

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijema u službu.

Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
 • potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o položenom državnom ispitu (ako je ispit položen)
 • uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 • vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti da Općina može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti osobne podatke kandidata u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

Na web-stranici Općine Cerna (www.cerna.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima – prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja. 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova službeničkog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma. U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Cerna. 

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u “Narodnim Novinama” s naznakom: “Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna (Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela) – ne otvaraj”, na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2,32 272 Cerna. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

U skladu s člankom 24. Zakona, po ovom natječaju nije obvezan izbor ni jednog kandidata. 

AKTUALNO:
Skip to content