Javni poziv za iskazivanje interesa za rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji

Javni poziv za iskazivanje interesa za rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji

slika za oglas javnog poziva

Ovim Javnim pozivom za iskazivanje interesa za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Cerna u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem naseljavanja mladih obitelji te sprečavanjem raseljavanja istih s područja Općine Cerna.

Podnositelji zahtjeva su mlade obitelji.
Mladom obitelji u smislu ovog Javnog poziva, smatra se podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug pod uvjetom da nisu navršili 35 godina života prije raspisivanja javnog poziva, te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom po prvi put.

Na javni poziv može se javiti mlada obitelj koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • da su bračni drugovi mlađi od 35 godine života do dana raspisivanja javnog poziva,
  • da svaki od bračnih drugova koji po prvi put rješava stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva, nema u vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske,
  • da bar jedan od bračnih drugova ima stalna primanja.

Zahtjev za iskazivanje interesa za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Cerna podnosi se putem Anketnog upitnika koji je dostupan na internetskoj stranici Općine Cerna (www.cerna.hr) ili se može preuzeti osobno u prostorijama Općine Cerna.

Zahtjevi za iskazivanje interesa za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Cerna (anketni upitnik) podnose putem pošte preporučeno ili osobno u Općini Cerna najkasnije do 15.3.2019. godine, na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32272 Cerna.

AKTUALNO:
slika za novosti

Odvoz glomaznog otpada Travanj/2024.

Čistoća Županja d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Cerni i Šiškovcima da će odvoz glomaznog otpada biti organiziran: 25.04.2024.g – Područje općine Cerna gdje se otpad

Opširnije »
Skip to content