Javni poziv za prijavu projekata udruga na području kulture za 2024. g

Javni poziv za prijavu projekata udruga na području kulture za 2024. g

slika za oglas javnog poziva

Općina Cerna poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, kada su one u skladu s uvjetima ovoga javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture iz Proračuna Općine Cerna za 2024. godinu.

Prihvatljive projektne aktivnosti su aktivnosti u sljedećim djelatnostima i područjima:

1. kulturne djelatnosti:

a) arhivska djelatnost

b) muzejska djelatnost

c) knjižnična djelatnost

d) nakladnička i knjižarska djelatnost

e) audiovizualna djelatnost

2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo:

a) dramska i plesna umjetnost

b) glazbena i glazbeno-scenska umjetnost

c) književnost

d) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura

e) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

f) digitalna umjetnost

g) kulturno-umjetnički amaterizam

3. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom (zaštita i uzgoj životinja, očuvanje tradicije i običaja i razvijanje svijesti o kulturno- etnografskom blagu ovoga kraja, obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično) 

4. transverzalna područja:

a) međunarodna kulturna suradnja i mobilnost

b) dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi

c) raznolikost kulturnih izričaja

d) poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama

e) digitalizacija u području kulture.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 20.000,00 € od čega:

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 700,00 €, a najveći iznos po pojedinom projektu je 5.500,00 €.

Način plaćanja: Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do maksimalnog iznosa 3.500,00 eura sukladno ovom natječaju i koji se ne provode dulje od 12 mjeseci – isplaćuju se na način da se 100% navedenog iznosa u ugovoru isplaćuje u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora.  

Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 06.11.2023. godine i ističe 05.12.2023. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga u području kulture koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2024. godinu.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja na  urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Cerna) na sljedeću adresu:


OPĆINA CERNA- JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Šetalište dr. Franje Tuđmana 232275 Cerna
„Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kultureza 2024. godinu – NE OTVARATI“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti i programi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: opcina.cerna@vu.t-com.hr  ili osobno u Općini Cerna najkasnije 10 dana prije isteka ovoga Javnog poziva.

AKTUALNO:
Skip to content