Javni poziv za prijavu projekta udruga iz područja kulture za 2020. godinu

Javni poziv za prijavu projekta udruga iz područja kulture za 2020. godinu

slika za oglas javnog poziva

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/09, 2/13, 24/14 i 8/18) načelnik Općine Cerna objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2020. GODINU

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podršku projektima.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

  • likovna djelatnost,
  • glazbena djelatnost,
  • glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
  • knjižna i nakladnička djelatnost,
  • nova medijska kultura,
  • znanstveno-istraživačka djelatnost,
  • ostalo.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 650.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 40.000,00 kuna.

Način plaćanja:
Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 15.000,00 kuna provode se do kraja godine, nakon potpisivanja ugovora sredstva će biti doznačena ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno o dinamici punjenja proračuna, a razliku do iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od
30 dana nakon što davatelj financijskih sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 14. veljače 2020. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekta u okviru ovog Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne obveze prema Općini Cerna te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2020. godinu.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Cerna (www.cerna.hr).

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

OPĆINA CERNA
Šetalište dr. F. Tuđmana 2
32272 CERNA

Za Javni poziv za prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2020. godinu – NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora,
postupanje s dokumentacijom kao detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za
prijavu projekata udruga iz područja kulture za 2020. godinu.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.

AKTUALNO:
Skip to content