Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja manifestacije Žetvene 2024

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja manifestacije Žetvene 2024

slika za oglas javnog poziva

Temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva KLASA:610-01/24-01/02, URBROJ:2196-11-01-24-1 od 28. lipnja 2024. godine, temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 44. Statuta Općine Cerna („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj: 13/09, 2/13, 24/14, 8/18 i 4/21) općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV
za pružanje ugostiteljskih usluga prilikom održavanja manifestacije
„45. Žetvene svečanosti“ u 2024. godini

I. Predmet Poziva je prikupljanje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga (posluživanje pića) prilikom održavanja manifestacije pod nazivom „45. Žetvene svečanosti“ u 2024. godini na lokaciji, Kolodvorska ulica u Cerni na k.č. br. 660/3. Odabrani Zakupnik može poslovati u odobrenim terminima za vrijeme manifestacije ili kraće po svom izboru. Također Zakupnik može poslovati u popodnevnim i večernjim satima, odnosno imati radno vrijeme do 02:00 sata iza ponoći.

II. Odabrani Zakupnik je dužan organizirati pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja svih dana manifestacije iz točke I. ovog poziva.
Ugostiteljske usluge pružaju se u skladu sa zakonskim propisima i propisanim standardima za obavljanje svoje djelatnosti.
Ugostitelj je dužan učiniti sve potrebne predradnje za nesmetano pružanje ugostiteljskih usluga izvan ugostiteljskog objekta i o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje svoje djelatnosti na
lokacijama iz točke I.
Općina Cerna će odrediti na licu mjesta Zakupniku prostor u šatoru u kojem će se održavati manifestacija.
Zakupnik ne smije na odobrenu lokaciju postavljati svoju dodatnu ugostiteljsku i drugu opremu niti točiti druga pića
koja nisu regulirana Ugovorom. Svi detalji i uvjeti sponzorstva će biti definirani Ugovorom o obavljanju ugostiteljskih usluga za vrijeme trajanja „45. Žetvenih svečanosti“ u 2024. godini.

III. Početni iznos naknade za pružanje ugostiteljskih usluga iznosi 2.700,00 eura.

IV. U cijenu zakupa za sve predmetne lokacije zakupa javne površine uključen je priključak električne energije, kojeg osigurava Općina Cerna.
Zakupnici, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, mogu biti i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe-obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz uvjet da imaju upisanu ugostiteljsku djelatnost u odgovarajući registar, u kojeg su upisani, također ponuditelji mogu biti i Zajednica ponuditelja. Povjerenstvo za provedbu ovog Javnog poziva će prilikom pregleda i ocjene ponuda pregledavati da li Ponuditelj ima upisanu ugostiteljsku djelatnost u odgovarajući registar

V. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
-ispunjen ponudbeni list (Obrazac 1 ili Obrazac 1a)
-izjava o nepostojanju duga prema Općini Cerna (Obrazac 2)
-preslika osobne iskaznice,
-preslika obrtnice, rješenja iz koje je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti koja je predmet poziva,
-jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 300,00 eura uplaćen u korist Općine Cerna na račun broj:
IBAN: HR9423400091804400006, model: HR68, poziv na broj odobrenja: 5738-OIB ponuditelja

VI. UVJETI KORIŠTENJA
Odabirom na pozivu, ponuditelj se obvezuje:
– postaviti šank od minimalne dužine 10 metara i pripadajuću opremu najkasnije do 19. srpnja 2024. godine do 15:00 sati,
– 20 barskih stolova (minimalno),
– najmanje 8 poslužitelja (konobara),
– cijene po trenutno važećem cjeniku u ugostiteljskim objektima,
– prodaja isključivo proizvoda Karlovačke pivovare, Jamnice i Iločkih podruma,
– održavati čistoću u i oko prostora koji će se koristiti za pružanje ugostiteljskih usluga,
– ukloniti sav otpad oko i unutar mjesta manifestacije do 7 sati sljedećeg dana,
– osigurati svu opremu za pružanje usluga, radnu rasvjetu te potrebne produžne električne kabele,
– urediti i opremiti uređajima i inventarom prostor za obavljanje djelatnosti iz poziva,
– pridržavati se odredbi javnog reda i mira kao i ostalih važećih odluka Općine Cerna,
– ukloniti šank i svu pripadajuću opremu te prostor ostaviti u prvobitnom stanju najkasnije do 22. srpnja 2024. godine do 20:00 sati.

VII. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
Rok za podnošenje ponuda je 5 dana od dana objave Poziva na službenoj web stranici Općine Cerna: https://cerna.hr/ i oglasnoj ploči Općine Cerna odnosno do 4. srpnja 2024. godine.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom na adresi:

OPĆINA CERNA
Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna
s naznakom „PONUDA ZA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI
ZA 45. ŽETVENE SVEČANOSTI – NE OTVARATI“

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.
Javno otvaranje ponuda održat će se dana 5. srpnja 2024. godine u 10:00 sati.

VIII. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za zakup javne površine iz ovog Javnog poziva, uz ispunjavanje svih uvjeta javnog poziva. Ako dva ili više ponuditelja ponude jednaki najviši iznos zakupnine, povjerenstvo za provođenje javnog poziva za zakup predmetnih javnih površina odabrat će onu ponudu koja je pristigla ranije.
Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Načelnik koji nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Općina Cerna će sa odabranim ponuditeljima sklopiti Ugovor o obavljanju ugostiteljskih usluga.
Zakupnik ima slijedeće obaveze: istaknuti i pridržavati se istaknutih cijena, izdavati fiskalizirane račune za pruženu uslugu i istaknuti na vidljivom mjestu oznake o zabrani usluživanja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol osobama mlađim od 18 godina te poštivati tu zabranu.
Zakupnik je dužan za vrijeme manifestacije poštivati propise o javnom redu i sve važeće Odluke Općine Cerna, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju zakupnika, Općina Cerna ne snosi nikakvu odgovornost za isto.
U slučaju da odabrani ponuditelj odustane, ugovor će se sklopiti s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem, prema uvjetima iz ovog Poziva.

Detaljnije informacije o pozivu zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu za Općine Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32272 Cerna ili na telefon 032/843-794

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Štorek

AKTUALNO:
Skip to content