Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

slika za novosti

Spremnik za MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (ZELENI SPREMNIK) se prazni putem automatskog sustava ugrađenog na specijalnom vozilu.


PONEDJELJAK: CERNA – Ante Starčevića, B. Radića, J. J. Strossmayera, Kneza LJ. Posavskog, Kolodvorska, Kralja
Zvonimira, Lj. Gaja, Maria Juračića, Milana Matkovića, Mire Boričića, Miroslava Tišljara, Velika Cerna.


UTORAK: CERNA – Antuna Mihanovića, Ivana Meštrovića, Josipa Kozarca, Jurišićeva, Kneza Domagoja, Kralja
Tomislava, Mala Cerna, Matije Gupca, Šetalište dr. F. Tuđmana


SRIJEDA: ŠIŠKOVCI


SPREMNIK ZA BIOOTPAD (SMEĐI SPREMNIK) se prazni PETKOM.


UPUTA O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKA KOJI KOMPOSTIRA BIOOTPAD
Kompostirati se može gotovo sav biljni otpad iz kuhinje, vrta, voćnjaka i travnjaka. U kompost se ne smije dodavati: kuhani ostatci hrane i povrća, meso i kosti, biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, bojama i pesticidima, izmet pasa i mačaka, osjemenjeni korov, bolesne biljke, lišće oraha, jako onečišćeno drvo bojama i lakovima, mliječne proizvode

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE se za mještane Općine Cerna nalazi u Kolodvorskoj ulici, u dvorištu Ribičkog
doma svaki prvi tjedan u mjesecu – srijedom, četvrtkom i petkom. U jedinicu mobilnog reciklažnog dvorišta se mogu odložiti reciklabilne vrste otpada (papir, karton, staklo, metalna ambalaža…)


MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE se za mještane Općine Šiškovci nalazi u ulici J. J. Strossmayera (kod PZ
Napredak) svaki prvi tjedan u mjesecu – ponedjeljkom i utorkom.
Otpad koji ne može odvojiti ‘na kućnome pragu’ korisnik treba propisno razvrstan odvesti u mobilno reciklažno dvorište.


Korisnik usluge je dužan predati OPASNI KOMUNALNI OTPAD u mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.


U okviru javne usluge svaki korisnik ima pravo na besplatan ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA jedan puta godišnje na
lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge. Potrebu odvoza potrebno je prijaviti najkasnije jedan dan prije odvoza isključivo putem obrasca koji se može dobiti u trgovačkom društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., soba broj 3., na zahtjev putem mail-a: ivana@cistoca-zu.hr ili na internet stranicama www.cistoca-zu.hr. Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik će dobiti upute o preuzimanju glomaznog otpada. DATUMI ODVOZA su označeni NARANČASTOM BOJOM u kalendaru.


U glomazni otpad ne ulazi elektronska oprema, gume, azbestne ploče, građevinski otpad i zeleni otpad.
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PREUZIMANJE KOMUNALNOG I GLOMAZNOG OTPADA NA ZAHTJEV
KORISNIKA:
Potrebu odvoza potrebno je naručiti osobno u trgovačkom društvu ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o., soba broj 3., putem broja telefona 032/827-995 ili putem mail-a: ivana@cistoca-zu.hr. Odvoz se naplaćuje sukladno cjeniku koji se nalazi na internet stranicama www.cistoca-zu.hr. Korisnik usluge je dužan komunalni/glomazni otpad odložiti u spremnik koji će biti postavljen na javnoj površini ispred lokacije obračunskog mjesta korisnika. Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik će dobiti upute o načinu preuzimanja komunalnog/glomaznog otpada.

AKTUALNO:
Skip to content