Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

tekst s natpisom zaželi

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na projektu ,, Osnažena činim dobro svojoj zajednici“ na radno mjesto Viši referent -voditelj projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“ – 1 izvršitelj/ica m/ž na određeno vrijeme u trajanju od 8 mjeseci uz probni rad 2 mjeseca. 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete: 

 • pravna struka, stručni prvostupnik javne uprave
 • iskustvo u timskom radu
 • poznavanje rada na računalu (MS Office)
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • položen državni ispit 

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu. Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijema u službu. Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Prijavi na oglas potrebno je priložiti

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
 • dokaz o položenom državnom ispitu (ako je ispit položen)
 • dokaz o položenom ispitu B-kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • uvjerenje od suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti da Općina može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti osobne podatke kandidata u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. 

Na web-stranici Općine Cerna (www.cerna.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. 

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas. 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima – prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog oglasa. 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu lokalne samouprave, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova službeničkog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma. U slučaju opravdanog razloga, rok za dostavu uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti može se produžiti, ali najviše za tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općina Cerna. 

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa, s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme Jedinstveni upravni odjel Općine Cerna (navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Općina Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, 32 272 Cerna. 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

U skladu s člankom 24. ZSN, po ovom oglasu nije obvezan izbor ni jednog kandidata. 

AKTUALNO:
slika za novosti

Odvoz glomaznog otpada Travanj/2024.

Čistoća Županja d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Cerni i Šiškovcima da će odvoz glomaznog otpada biti organiziran: 25.04.2024.g – Područje općine Cerna gdje se otpad

Opširnije »
Skip to content