Oglas za prijem u radni odnos u sklopu projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“

Oglas za prijem u radni odnos u sklopu projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“

tekst s natpisom zaželi

Općina Cerna raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“, radnice za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama.

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci. 

Broj radnika koji se traži: 25 radnica. 

Mjesto rada: Cerna. 

Opis poslova: 

 • Pomoć u dostavi namirnica, 
 • pomoć u pripremi obroka,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • podrška kroz razgovore i druženje, te pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. 

Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja provedbe projekta „Osnažena činim dobro svojoj zajednici“, od 01.11.2022. godine do 30.04.2023. godine. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 • nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a,
 • prednost pri zapošljavanju imaju nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – pripadnice ranjivih skupina:
  1. žene od 50 godina i više,
  2. žene s invaliditetom,
  3. žrtve trgovanja ljudima,
  4. žrtve obiteljskog nasilja,
  5. azilantice,
  6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
  7. liječene ovisnice,
  8. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci,
  9. pripadnice romske nacionalne manjine,
  10. beskućnice. 

Uz prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, sve kandidatkinje trebaju priložiti: 

 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti, 
 • Preslika osobne iskaznice, ukoliko je primjenjivo,
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Pripadnice ranjivih skupina uz gore navedenu dokumentaciju dostavljaju i sljedeće dokaze pripadnosti ovoj skupini i to:

 1. žene od 50 godina i više
  • osobnu iskaznicu,
 2. žene s invaliditetom
  • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 3. žrtve trgovanja ljudima 
  • uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 4. žrtve obiteljskog nasilja
  • uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 5. azilantice
  • odluku o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
  • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 7. liječene ovisnice
  • potvrdu institucije/udruge pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 8. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci
  • potvrdu o otpuštanju
 9. pripadnice romske nacionalne manjine
  • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 10. beskućnice
  • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica. 

Obrazac prijave se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cerna, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, Cerna, radnim danom od 08.00 do 14.00, ili na internet stranici Općine Cerna, www.cerna.hr 

Sve kandidatkinje su dužne ispuniti i dostaviti Izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Cerna http://www.cerna.hr/ nastavno na ovaj oglas. 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. 

Ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.). 

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, kao ni prijave kandidatkinja koje ne ispunjavaju uvjete iz ovoga oglasa. 

Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u radni odnos utvrđuje rang listu kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih temeljem sljedećih kriterija: 

 • nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – 10 bodova
 • nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – pripadnice ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, te beskućnice) – 20 bodova
 • prema razdoblju neprekidne nezaposlenosti:
  • do do 12 mjeseci – 2 boda
  • od 12 do 24 mjeseca – 3 boda
  • dulje od 24 mjeseca – 5 bodova 

U slučaju da prijave kandidatkinja nakon evaluacije postignu jednak broj bodova, prednost na rang listi će imati prijava koja je zaprimljena ranije. 

Prijave na Oglas s dokazima podnose se u Općinu Cerna, Jedinstveni upravni odjel, Šetalište dr. Franje Tuđmana 2, Cerna, roku od deset (10) dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom „Prijava na oglas za Program zapošljavanja žena Općine Cerna – faza III“. 

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava će biti obaviješteni putem Internet stranice Općine Cerna www.cerna.hr, te oglasne ploče u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za dostavu prijava na ovaj oglas. 

AKTUALNO:
slika za novosti

Odvoz glomaznog otpada Travanj/2024.

Čistoća Županja d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u Cerni i Šiškovcima da će odvoz glomaznog otpada biti organiziran: 25.04.2024.g – Područje općine Cerna gdje se otpad

Opširnije »
Skip to content