Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje – dodatne informacije

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje – dodatne informacije

slika za novosti

ZAKON O VODNIM USLUGAMA
N.N. 66/2019

IX. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Obveza priključenja
Članak 55.

(1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju
građevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prije
tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.
(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju
građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a
najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti
priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.
(Na području općine Cerna uvjet za priključenje na kanalizacijsku mrežu je da je
vlasnik nekretnine korisnik vodovodne mreže odnosno da je spojen na sustav javne
vodoopskrbe)

Priključenje drugih nekretnina

Članak 56.

Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik druge nekretnine, osim građevine, može priključiti
svoju nekretninu na komunalne vodne građevine ako je to dopušteno općim uvjetima isporuke
vodnih usluga.

Trošak priključenja
Članak 57.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, a stvarni
trošak radova, cijenu vodomjera i mjerača protoka snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik
nekretnine koja se priključuje, osim ako općim uvjetima isporuke vodnih usluga nije drukčije
uređeno.
(Na području općine Cerna vlasnici nekretnina ili drugi zakoniti posjednici NE
PLAĆAJU ovaj trošak koji obuhvaća izgradnju priključnog okna i spajanje na
kanalizacijsku mrežu a po cjeniku VVK d.o.o. iznosi cca 6.500,00 kn. Obveza vlasnika
nekretnina je izvesti priključak od objekta do priključnog okna i predati zahtjev za
priključenje nakon čega će dobiti ugovor o korištenju sustava javne odvodnje)

Protupravno priključenje
Članak 62.

(1) Javni isporučitelj dužan je isključiti protupravnog korisnika ili ozakoniti protupravno
priključenje na komunalne vodne građevine te odrediti naknadu za protupravno priključenje,

sve u skladu s općim uvjetima isporuke vodnih usluga u roku ne duljem od tri godine od
stupanja na snagu općih uvjeta isporuke vodnih usluga.
(2) Javni isporučitelj će naplatiti protupravnom korisniku naknadu za protupravno
priključenje, počevši od trenutka protupravnog priključenja odnosno ako trenutak
protupravnog priključenja nije odrediv, od trenutka saznanja za protupravno priključenje, ali
najviše za pet godina protupravnog priključenja koje je prethodilo saznanju za protupravno
priključenje.
(3) Naknada za protupravno priključenje ne može biti veća od one obračunane primjenom
tarife vodne usluge važeće u vrijeme obračuna naknade, a prema procijenjenoj potrošnji vode
usporedive kategorije korisnika uvećanoj za koeficijent 1,5. Naknada za protupravno
priključenje prihod je javnog isporučitelja vodnih usluga, a za istu se ispostavlja zaseban
račun.
Cijeli zakon dostupan na
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_66_1286.html

Na području općine Cerna potrebno je ispuniti zahtjev za priključenje, uplatiti
250,00 troška na račun VVK d.o.o. putem uplatnice koja se dobije uz zahtjev (dostaviti
kopiju uplatnice) i predati Vinkovačkom vodovodu d.o.o. nakon čega će se dobiti ugovor
na potpis.
U dogovoru sa VVK d.o.o. uvjet za potpis ugovora je priključak na sustav javne
vodoopskrbe te nije potrebno dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju za ugovor o
priključenju na sustav javne odvodnje (kanalizaciju) osim ispunjenog zahtjeva.
Zahtjevi za priključenje mogu se dobiti i ispuniti u općini Cerna i u Vinkovačkom
vodovodu i kanalizaciji, D. Žanića – Karle 47A Vinkovci.
Zahtjev za priključenje može predati vlasnik nekretnine ili treća osoba.
Ugovor o priključenju može potpisati isključivo vlasnik.
Rok za potpis ugovora o korištenju sustava javne odvodnje po povlaštenim uvjetima
je do završetka projekta aglomeracije.
Rok za podnošenje zahtjeva je produžen do daljnjeg, krajnji rok biti će
pravovremeno objavljen.
Za sve eventualne nejasnoće i upite možete kontaktirati VVK d.o.o. i službe općine
Cerna.

AKTUALNO:
Skip to content