Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Cerna u ulici Kralja Tomislava

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Cerna u ulici Kralja Tomislava

slika za objavu javnog natjecaja

JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za prodaju građevinskog zemljišta
u vlasništvu Općine Cerna, ulica Kralja Tomislava k.br. 20 i 22
dio k.č.br. 454 od 1746 m2 i dio k.č.br. 455/1 buduće k.č.br. 462 od 1078 m2
(ukupno 2824 m2)

I PREDMET PRODAJE

Lokacija: Cerna, ulica kralja Tomislava k.br. 20 i 22 i to dio k.č.br. 454 od 1746 m2 i dio k.č.br. 455/1 buduće k.č.br. 462 od 1078 m2 (ukupno 2824 m2)
Namjena zemljišta: trgovačko- uslužna
Nekretnine na navedenoj lokaciji prodaju se radi izgradnje benzinske pumpe sa pratećim sadržajima sukladno elaboratu broj: 23-2021 (geodetska situacija stvarnog stanja i prijedlog diobe katastarskih čestica) izrađenom od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Antun Nikolić, Otok, J.J. Strossmayera 47, OIB: 88282749526.
Početna kupoprodajna cijena: 424.000,00 kn

II OPĆI UVJETI NATJEČAJA:

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Općina Cerna može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Pravo učešća imaju sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Ponuditelji trebaju dostaviti garanciju ulaganja za ponuđenu vrijednost investicije i predviđeni prosječni broj zaposlenih sa nazivom radnog mjesta u obliku ovjerene i potpisane Izjave ovjerene u Javnobilježničkom uredu.
Ponuditelji u Izjavi moraju obavezno navesti da bez odgode i uvjeta prihvaćaju opće i posebne uvjete natječaja i kriterije za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude, te sve odredbe Predugovora kojima će Općina Cerna utvrditi ispravnost ponuđene vrijednosti investicije ulaganja u benzinsku pumpu sa pratećim sadržajima, kao i predviđeni prosječni broj zaposlenih sa nazivom radnog mjesta na temelju kojih se sukladno kriterijima utvrđuje ekonomski najpovoljnija ponuda.
Pismene ponude se predaju na Naslov: Općina Cerna, Šetalište Dr. Franje Tuđmana 2, Cerna 32272, s napomenom “Ponuda na natječaj za kupnju nekretnina – ne otvarati”. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici, do roka navedenog u tekstu natječaja. Nepravovremeno podnesene ponude i nepotpune ponude neće se razmatrati.

III POSEBNI UVJETI NATJEČAJA:

Za sudjelovanje u natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu od 42.400,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Cerna IBAN: HR9423400091804400006 kod Privredne banke Zagreb.
Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao ekonomski najpovoljnija, odustane od ponude, odnosno odustane od sklapanja Predugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecateljima koji ne uspiju u javnom natječaju uplaćeni iznos jamčevine se vraća.
S odabranim ponuditeljem općina Cerna sklopiti će Predugovor o kupoprodaji u roku 30 dana od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća o izboru ekonomski najpovoljnije ponude s potrebnim suglasnostima u svrhu ishođenja građevinske dozvole za benzinsku pumpu sa pratećim sadržajima.
Kupoprodajni ugovor s odabranim ponuditeljem sklopiti će se po ishođenoj izvršnoj građevinskoj dozvoli nakon Odluke Općinskog vijeća o dokazanim ponuđenim ulaganjima prema detaljnom projektantskom troškovniku sukladno glavnom projektu za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, te sukladno istim potvrdi predviđenog prosječnog broja stalno zaposlenih sa nazivom radnog mjesta.

Odabrani ponuditelj preuzima obveze da:

  • U roku 8 dana od sklapanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina izvrši uplatu cjelokupnog ponuđenog iznosa na račun Općine Cerna.
  • U roku godinu dana od sklapanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina izradi glavni projekt sa detaljnim projektantskim troškovnikom izgradnje benzinske pumpe sa svim pratećim sadržajima, te sukladno istim potvrdi predviđeni prosječni broja stalno zaposlenih sa nazivom radnog mjesta, ishodi građevinsku dozvolu, izvrši parcelaciju i provedbu novoformirane čestice u katastru i zemljišnim knjigama
  • U roku godinu dana od sklapanja Kupoprodajnog ugovora i uknjižbe vlasništva nad nekretninama koje su predmet prodaje izvrši izgradnju i ishodi uporabnu dozvolu za benzinsku pumpu sa pratećim sadržajima.

Općina Cerna zadržava pravo da odbije sklapanje Kupoprodajnog ugovora nakon ishođenja izvršne građevinske dozvole, ukoliko odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen Predugovor sukladno odredbama istog ne potvrdi ponuđenu visinu ulaganja za izgradnju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima, te sukladno istom ne potvrdi predviđeni prosječan broj stalno zaposlenih sa nazivom radnog mjesta. U tome slučaju izvršiti će povrat uplaćene kupoprodajne cijene umanjenu za uplaćenu jamčevinu ponuditelja bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost odabranom ponuditelju.

Općina Cerna obvezuje se izgraditi prometnicu sukladno građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/20-01/000119; URBROJ: 2196/1-14-03-21-0013 od 04. veljače 2021. godine s ostalom potrebnom komunalnom infrastrukturom u roku godinu dana od dana sklapanja Kupoprodajnog Ugovora.

Ponuditelj prihvaća sve ostale uvjete natječaja.

AKTUALNO:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content