Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture za 2021. g

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: likovna djelatnost, glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost, knjižna i nakladnička djelatnost, nova medijska kultura,…

Javni poziv za prijavu projekata iz područja udruga građana za 2021. g

Općina Cerna poziva udruge sa područja Općine Cerna da se prijave za financijsku podrškuprojektima. Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja: unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja rada s…

Obavijest o upisu u predškolu

Upis djece u Predškolu vršit će se o 18. – 29. siječnja 2021. na način da roditelj potrebnu dokumentaciju ostavi na ulazu u školu u ladicu za dokumente (nalazi se na stolu).Također je potrebno upisati tražene podatke u tablicu(obvezno adresu…

Stambeno zbrinjavanje

Republika Hrvatska, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 16.prosinca 2020. godine raspisalo je JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stambenozbrinjavanje u 2021. godini sukladno zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutimpodručjima. Rok za podnošenje prijava je do 31.…

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje – dodatne informacije

ZAKON O VODNIM USLUGAMAN.N. 66/2019 IX. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE Obveza priključenjaČlanak 55. (1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svojugrađevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prijetehničkog pregleda za ishođenje…

Natječaj za stipendiju općine Cerna za akademsku godinu 2020./2021.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju: studenti upisani na Sveučilišni ili Stručni studij, studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj2020/2021. godini, studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području općine Cerna uposljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za…

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna

Javna rasprava održana je temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodnenovine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). Ovo Izvješće izrađeno je sukladnoodredbama članka 103. Zakona. Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Cerna,Općina…